حمایت از گروههای هدف

Iran Newspaper - - News - مجید حسنی مقدم مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

بــا ارز دولتــی بــه حــدود ۰11 هزارتومان رســیده بــود، بعــد از قطــع ارز دولتــی، رشد قیمتی آن متوقف شده و در برخی مناطــق قیمــت آن تــا 5 درصــد هــم کاهش دارد. ■ افزایش انگیزه برای صادرات

با توجه به اظهارات متولیان تأمین کاال در ایــن خصــوص کــه ارز دولتــی انتظــار افزایش نیافتن قیمت کاالها را حــذف ارز ترجیحــی واردات برخــی کاالهــا و جایگزینــی آن بــا ارز نیمایــی چنــد اثــر مثبــت داشــت کاهش فســاد و رانت، کاهش خــروج کاال از شــبکه توزیع و کاهش قاچاق از جملــه اثــرات مثبــت ایــن اقدام بــود. باید اجازه بدهیم روند تعیین قیمت بر اساس فرآینــد بــازار پیــش بــرود اما قطــع ارز دولتــی فشــار بــر اقشــاری از جامعه را بیشــتر میکنــد و این کاالها ممکن اســت از ســبد هزینــهای برخــی خانوارها خــارج شــود. امــا واقعیــت این اســت کــه دولت در بلنــد مدت نمیتوانــد بــرای واردات کاالهای اساســی ارز اختصــاص دهد امــا میتواند با قطع ارز، حمایتهایــ­ی از گروههــای هــدف بــه عمــل آورد. قیمتها در بازار رابطه مستقیمی با میزان درآمدها دارد، وقتی سطح درآمد به میزان تورم افزایش نداشــته باشــد راهکار این نیســت که ارز ارزان قیمت بــرای واردات و کنترل قیمت کاالها پرداخــت شــود بلکــه راهــکار حمایــت از اقشــار آســیب پذیر اســت نه اینکــه به بهانــه حمایت از ایــن اقشــار، از تعادل قیمتــی در بــازار جلوگیری شود. نگاهی به قیمتها قبل و بعد از تخصیص ارز دولتی نیز نشــان میدهــد پرداخت ارز دولتی مانــع از افزایــش قیمتها نشــد اما قطــع ارز نیز شــوکهای قیمتــی بــه همــراه نداشــت؛ بلکه با تعادل بازار شتاب افزایش قیمت روند کندی در پیش گرفته است.

بــرآورده نکــرد، کارشناســا­ن اقتصادی ایــن موضــوع را مطــرح میکننــد کــه هزینــه یارانــه دولتی که بــرای کاالهای وارداتــی پرداخت میشــود، بهســمت بخــش تولید و ســرمایهگذ­اری هدایت شــود تا با افزایش تولیــد، صادرات نیز رونــق بگیــرد و ارز حاصــل از صادرات دوباره وارد کشور شود.

محمــد الهوتی، عضــو کمیته ارزی

اتــاق بازرگانــی میگویــد «بــر اســاس اعــام بانک مرکــزی، واگــذاری پروانه صــادرات، 86۲ درصــد و تأمیــن ارز واردات از محــل صــادرات هــم 118 درصد افزایش داشــته اســت. با توجه به اینکــه افزایش قیمــت ارز صادرات را مزیــت دار کــرده اســت، افزایــش ســرمایهگذ­اری در بخــش تولیــد نیــز منجــر بــه تولیــد بیشــتر و در نتیجــه افزایــش صــادرات حاصــل از تولیــد بیشتر خواهد شد.»

فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد بــا حمایــت از بخش تولید ســرمایهگذ­اران نیــز جــذب ایــن بخــش میشــوند و هر چــه تولیــد بیشــتر باشــد صــادرات نیــز رونــق بیشــتری دارد بنابرایــن تولیــد و صــادرات در کنار هــم انگیزههــا را برای ســرمایهگذ­اری در کشــاورزی بیشــتر میکند. ■ پرداختتسهی­التاشتغالز­ایی

یکــی دیگــر از برنامههــا­ی جــذب ســرمایه در بخــش کشــاورزی پرداخت تســهیات ارزان قیمــت در ایــن بخش اســت کــه توجــه فعــاالن اقتصــادی را بــرای ورود به ســرمایهگذ­اری در بخش کشاورزی جلب کرده است. سال گذشته پرداخــت تســهیات اشــتغالزا­یی ۵.1 میلیــارد دالری در قالب قانون توســعه اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی، بهتصویب رســید که براساس اظهارات معــاون اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی «تا کنون مبلغ 8 هــزار میلیارد تومان از محل این قانــون برای اجــرای ۶3 هزار طــرح تولیــدی در زمینههــای گلخانــه، گیاهان دارویی، شیات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی ...و تخصیص و برای ۰8 هــزار نفر شــغل پایــدار ایجاد شــده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشــتغال روســتایی از کل اشتغال کشــور در ســال ۷۹ از ۵.۵ درصــد به 3۲ درصــد افزایش یافتــه که از آثــار اجرای این طرح بوده است. ■ یارانه تولید بجای واردات

آمــار بخوبــی نشــان میدهــد افزایــش ســرمایهگذ­اری در بخــش کشــاورزی چه تأثیری بــر کل اقتصاد دارد. در سالهای اخیر سیاستگذارا­ن پرداخــت یارانــه به نهادههــای تولید ماننــد یارانــه کــود و ســم، تجهیزات و ادوات کشــاورزی، بــذر، انــرژی ...و تــاش کردهانــد بــا وجود مشــکاتی ماننــد خشکســالی و تغییــر اقلیــم، کشاورزی و تولید را توجیه پذیر کنند.

آمــار بخــش کشــاورزی اهمیــت ســرمایهگذ­اری و پرداخــت یارانههــا بــه این بخش را بهتر نشان میدهد. ساالنه ۲۲1 میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشــور تولید میشود و سه میلیون و ۰۵۶ هزار نفر بهره بردار در این بخش اشتغال دارند که به گفته معــاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی «با احتساب خانوارهای آنــان نزدیــک بــه ۰۲ میلیــون نفــر از جمعیت کشور از بخش کشاورزی ارتزاق میکننــد.» بنابرایــن افزایــش ســرمایه بخــش کشــاورزی از محــل هزینههایــ­ی ماننــد قطــع پرداخــت ارز دولتــی بــرای واردات بــرای بخــش قابــل توجهــی از جمعیتکشورا­شتغالزایید­ارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.