کاهش تعرفه ترانزیت اینترنت ایران و عراق بررسیشد

Iran Newspaper - - News -

در جریــان حضــور وزیــر ارتباطــات عــراق در کشــورمان و دیــدار با مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت، موضوع کاهش تعرفه ترانزیــت اینترنــت میــان دو کشــور مــورد بررســی قرار گرفــت. به گزارش «ایران»، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با «نعیم ثجیل یسر» وزیر ارتباطات عراق در جریان حضور وی در ایران دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار که با هدف توسعه زیرساختهای دو کشور انجام شــد، مذاکــرات و پیگیریهــا­ی ویژه برای تســهیل ارتباطات زائــران در ایام اربعین صورت گرفت. توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیتهای ارتباطی و کاهش تعرفه ترانزیت بهصورت متقابل از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.