رونمایی از هولولنز2 با قابلیت ترجمه مکالمه

Iran Newspaper - - News -

هفتهگذشتهک­مپانیمایکر­وسافتدرجری­انسخنرانیآ­غازینخوددر­کنفرانس اینســپایر ‪)Microsoft Inspire(‬ در الس وگاس امریــکا از جدیدتریــن نســخه هولولنز2 با قابلیت ترجمه مکالمه و صحبــت به زبانهای دیگر رونمایی کرد. بهگزارش «ایران آنالین»، هدســت واقعیت افزوده «هولولنز2» با بهرهگیری از هوش مصنوعی ‪TTS Neural‬ این بار پیشرفتهتر شده و مکالمه کاربر را ترجمه میکند. رونمایی این فناوری پیشرفته و نحوه عملکرد آن توسط یک خبرنگار در شــبکه یوتیوب به نمایش عموم مردم درآمد. در ایــن ویدئو جولیا وایت، مدیر اجرایــی آژور هولولنــز2 را در دســت گرفته و پس از ادای ســخنانی از این فناوری میخواهد تا ســخنان وی را ترجمه کند. به محض دریافت دســتور، هولولنز به شکل یک ماکت انسان تغییر شکل داده و سخنان وی را به ژاپنی ترجمه میکند. در حال حاضر کمپانی مایکروســا­فت از دیگر قابلیتهای این فناوری ســخنی نگفته است اما بسیاری از محققان اعالم کردند در صورت پیشرفت این سیستم هوشــمند و تجاریسازی آن، بسیاری از مشکالت مکالمه به زبانهای مختلف دنیا در صحنه ارتباطات، مسافرتها و تجارتهای بینالمللی رفع خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.