نمی گویم قیمت حمل و نقل عمومی افزایش یابد

Iran Newspaper - - News -

رئیس شورای شهر تهران درباره اینکه آیا به افزایش قیمت مترو اعتقاد دارید یا نه گفت: من بههیچ عنوان بحث افزایش قیمت ندارم و این را از قول من نگویید. اصالً قیمت مترو نباید گرانتر شود فقط یک نکتهای وجود دارد که هر ساله یک عددی به تورم اضافه میشود که همین افزایش باید ساالنه محاسبه شود اما اصوالً در دنیا این گونه است که ما باید سعی کنیم در حمل و نقل عمومی مردم 30 درصد هزینه را پرداخت کنند. محسن هاشمی به فارس، گفت: هر شهری بر اساس نوع ساخت و بر اساس محل قرارگیری یک مجموعهای از حملونقل عمومی را برای خودش تعریف میکند و در گام اول مبدأ و مقصد شهروندانش را ارزیابی کرده و بر اساس آن خطوطــی از حمــل و نقل عمومی را ترســیم میکند البته باید قبــل از آن نحوه بارگذاری شــهر مشخص شود و این گونه نباشد که یک جا امروز برج ساخته شود و روز دیگر اجازه ساخت برج ندهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.