واکنش انصاریفرد به تبانی در لیگ فوتسال نوجوانان

Iran Newspaper - - News -

محمدحســن انصاریفــر­د، رئیس ســازمان لیگ فوتســال با تأکیــد بر اینکه مدارک و فیلمهای یک بازی مشــکوک به تبانی در لیگ فوتســال نوجوانان کشــور بیــن شــازند اراک و اقلید شــیراز بــه دبیرکل فدراســیون فوتبــال ارائه شــده، گفــت هنــوز نمیتــوان با اطمینــان گفت کــه در این بــازی تبانی روی داده اســت. وی افــزود: در بازیهایــی از ایــن دســت و توأم با شــائبه نه داور میتواند دخالت مســتقیم و ســریع کند و نه ناظران. قدر مســلم اینکه روی یک فیلم چند دقیقهای نمیتوان قضاوت کرد و باید فیلمهای دیگری هم که دریافت کردهایم، رؤیت شوند و سپس اتخاذ تصمیم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.