بانک ها می توانند خط مقدم ایجاد تحوالت زیرساختی در کشور باشند

دکتر واعظی در نشستی با مدیران عامل بانک ها:

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رئیس دفتر رئیس جمهور با تقدیر از خدمات شایسته نظام بانکی در حوزه کمک بــه رونق تولید و ایجاد اشــتغال در کشــور، تصریح کرد: بانک هــا می توانند خط مقدم ایجاد تحوالت زیرساختی در کشور باشند.

دکتر محمود واعظی عصر سه شنبه در نشستی با مدیران عامل بانک ها ضمن اشــاره به جایگاه بانکها در توســعه اقتصاد کشــور، نقش پیشــران آنها را در ایجاد تحوالت زیرســاختی در کشوربســیا­ر مهم خواند و گفت: تولید، اشتغال، تجارت و خدمات کشور، وابستگی زیادی به بانک ها دارد و خوشبختانه نظام بانکی در این بخش ها خوب عمل کرده اســت.رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــاره به شــرایط کنونی کشور و تأکید بر این که باید همه بخش های اقتصادی در تعامل با یکدیگر و همکاری در خدمت حل مشــکالت باشــند، اظهارداشــ­ت: ساماندهی مطالبات معــوق و واگذاری اموال مازاد، از جمله خواســته های دولت از نظام بانکی اســت. دکتر واعظی بر اهمیت اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور تأکید کرد و گفت: هر کس بتواند در کشور شغل ایجاد کند، باید مورد حمایت قرار گیرد و بانک ها نیز باید در این زمینه همچون گذشته همکاری الزم را با بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی داشته باشند.در ادامه این نشست، رئیس شورای هماهنگی بانک ها نیز باتقدیرازح­مایتهایرئی­سجمهورگفت:بانکهاهموا­رهدرراستای­سیاستهای دولت و نظام حرکت کرده اند و در حال حاضر نیز بیش از پیش نسبت به پیشبرد اهداف دولت و حمایت از تولید و اشتغالزائی احساس مسئولیت می کنند.

مدیران عامل بانکها نیز در این نشست با بیان این که بانک ها متعهد شده اند بــا تمام توان به توســعه زیرســاخت های کشــور کمک کنند، گفتنــد: بخش قابل توجهی از منابع بانک ها هم اکنون به سمت تولید و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصــادی هدایت می شــود و از این جهت، نظام بانکی نقش بســزایی در زمینه کمک به رونق تولید دارد.مدیران عامل بانک ها همچنین در این جلسه به ارائه گزارش و بیان مسائل و دیدگاه های خود پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.