تضعیف تفکیکقوا

مجلس ساالنه میخواهد اعتماد به دولت را بررسی کند

Iran Newspaper - - صفحه اول - گــــزارش گـروه سیاسی

«ایران» از ماده بحث برانگیز آییننامه داخلی مجلس درباره نظارت بر دولت گزارش می دهد

«بــه داد تفکیــک قــوا برســیم.» ایــن جملــه رئیسجمهــو­ری در جلســه روز 5 تیرمــاه هیــأت دولت اســت که به نظر میرســد ناظر به برخی تالشها بــرای محــدود کــردن وظایــف یــا افــزودن بــه اختیارات نهادهایی برخالف قانون اساســی اســت. این روزها یکی از مصادیــق ایــن نگرانــی و اختالط وظایف قــوا، مصوبه ســال گذشــته مجلس شــورای اســالمی در قالب اصالح آییننامــه داخلی آن اســت که بر اســاس آن دولت باید مردادمــاه هر ســال گــزارش عملکرد خــود را به مجلس ارائــه کنــد. قانونی کــه البته اگر چــه در ظاهر در راســتای نظــارت مجلس بر دولت تفســیر میشــود امــا در عمل هــم موضوع تفکیک قوا را زیر ســؤال میبرد و هم درون خود افزایش اختیــارات قوه مقننه در برابر قوه مجریه را برخالف مفاد قانون اساسی در پی دارد. مضاف بر اینکه هر دو قوه را وارد یک روند فرسایشــی و زمانگیر میکند، حــال آنکــه همیشــه در اســتفاده از ابزارهــای نظارتــی موجــود نماینــدگا­ن در برابــر دولــت مثــل طرح ســؤال، تذکر، اســتیضاح، تحقیق و تفحص، کمیســیون اصل 90 و حتــی وظایــف و اختیــارات دیــوان محاســبات حرف و حدیثهایی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.