تبصره‌ماده‌84‌قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌اصالح‌م ‌یشود

Iran Newspaper - - News -

رئیــس قــوه قضائیــه در پاســخ بــه درخواســت معــاون حقوقــی رئیــس جمهوری مبنی بر اصالح ماده 48 قانون آیین دادرســی کیفری، اظهارکرد: پیگیر اصالح این تبصره هستیم. این اصالحیه بحث برانگیز به چگونگی انتخاب وکیل در پروندههای امنیتی مرتبط است.

به گزارش ایسنا، حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی در این دیدار که معاونان لعیا جنیدی هم حضور داشتند، تنقیح قوانیــن را یکــی از زمینههــای مشــترک فعالیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاســت جمهوری دانســت و با اشاره به اینکه اختالفات دستگاههای اجرایی باید در خــود قوه مجریــهًحل و فصل شــود، تصریــح کــرد: حتمــا بخشــنامه مربوط بــه حقــوق عامــه، بازنگــری میشــود. همچنیــن بــا توجــه بــه قرارگرفتــ­ن در آســتانه انتخابــات، بایــد هر ســه قــوه بر قانونمــدا­ری تأکیــد کنیم و قــوه قضائیه در این راســتا آماده همکاری همه جانبه است.

رئیسی پیشــنهاد داد کارگروهی برای تنظیــم همــکاری دو دســتگاه در زمینــه حوزههــای فعالیــت مشــترک، زیــر نظر معاونــت حقوقــی قوه قضائیه تشــکیل شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری هم در ایــن دیــدار، خواســتار توجــه جدیتر بــه وضعیــت زندانیان شــد و گفــت: در زمینــه اعمــال مجازات بــرای افــراد زیر 18 ســال بــا اســتناد بــه مــاده 91 قانــون مجازات اســالمی، با توجه بــه اینکه این افــراد بــه اقتضــای ســن و میــزان رشــد فکــری، آنچنــان که بایــد ارزش حیات را درک نمیکننــد، پیشــنهاد میکنیــم بــا بخشنامهای، استعالم از پزشکی قانونی برای احراز رشد اجباری شود.

جنیدی با اشاره به مشکالت ناشی از تبصــره 48 قانون آیین دادرســی کیفری نیز، پیشــنهاد حذف یا دست کم اصالح آن بــه شــکلی کــه ناظر بــر افــراد خاص نباشد را مطرح کرد.

او پیشــنهاد داد وکال موضــوع ایــن تبصــره تا زمان حذف یــا اصالح متن بر اساس شاخصهای معین و مالکهای کلــی تعیین و بر اســاس تمایــل آنان به همکاری در این زمینه، انتخاب شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.