نماینده مجلس امریکا: «سیا» در ایران چه میکند

Iran Newspaper - - News -

خبــر دیگر اینکــه،«رو کانــا»، نماینده ایالــت کالیفرنیــ­ا در مجلس نماینــدگا­ن امریــکا در واکنش به خبر دســتگیری 17 نفر از جاسوســان «ســازمان اطالعــات مرکزی امریکا» (ســیا) از این ســازمان خواســت در ایــران جاسوســی نکنــد. بــه گــزارش جمــاران، «کانــا» در حســاب کاربــریاش در توئیتــر در واکنــش بــه گــزارش ســیانان از بازداشــت جاسوســان سیا در ایران نوشــت: «در صورتی که صحت داشته باشد، به شــفافیت بیشتر و پاســخهای بیشتری نیاز داریم مبنی بر اینکه سیا در ایــران چــکار میکند. هدف ســیا چیســت؟ مــا نبایــد از تغییر نظام ایــران حمایــت کنیم و در عوض از ســرنگونی دولت مصدق در ســال 1953 درس بگیریــم.» وزارت اطالعــات جمهوری اســالمی ایران روز دوشــنبه از بازداشــت 17 نفــر از جاسوســان آژانس مرکــزی اطالعات امریکا خبر داد که تالش داشتهاند در مراکز حساس کشور نفوذ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.