م مهندسی واریز میشود

Iran Newspaper - - News -

محمــــد رضــــا آراســــته، معــــاون شهرســــاز­ی و معمــــاری شــــهردار­ی منطقــــه 4 با تأکید بر اینکــــه از ابتدای ســــال تاکنون برای 340 ملک در منطقه 4، پروانه ســــاخت صادر شــــده اســــت، به «ایران» میگوید: شناسنامه فنی ملکی این 340 پروانه باید از سوی سازمان نظام مهندسی صادر شود. برخالف آنچه گفته میشود، شهرداری تهران هیچ نقشــــی در دریافت هزینههای مربوط به شناســــنا­م فنی- ملکی ندارد و مالک باید هزینه را مستقیماً به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند. چون مرجع صدور آنه هســــتند و حتی شماره حســــاب هم بهنام آنهاست. وی ب تأکید بر اینکه ضوابط صدور پروانه با ابالغ طرح تفصیلی کامالً مشــــخص اســــت، ادامه میدهد: اما برخی مالکین و ســــازنده­ها میخواهنـــ­ـد ضوابط را با توجــــه به وضعیت ملکشــــان تغییر دهند. مثالً شــــیب رمپ پارکینگ را از 5 بــــه 15.5 درصد تغییر دهند، خــــب همین تغییر کوچک پرونده را از روال عادی خارج میکند. این مشکل شهرداری نیســــت، مشــــکل آنهاســــت. به هرحال هر نــــوع تغییری برنامــــه زمانبندی را تغییر میدهد و مالکین و ســــازنده­ه بدون توجه به این موضوع ازًطوالنی شــــدن پروسه صدو پروانــــه انتقاد میکنند. یا مثال برخی ایرادات و تغییرات ب ســــازمان­های دیگر مربوط اســــت و نباید همه را به حساب شــــهردار­ی گذاشــــت. بهگفته وی، اگر نقشهها هیچ ایرادی

نداشته باشد، مشــــکلی برای صدور جــــواز وجود نــــدارد و حتــــی میتوان طــــی 30 روز و کمتر هــــم جواز صادر کرد. چون پروسه دستور نقشه و رسید نقشــــه ظرف 2-3 هفته قابل انجام اســــت، امــــا در مرحلــــه پیشنویس پروانــــه بــــه اســــتعال­مات الزم نیــــاز است. آراسته همچنین انتقادی هم بهعدم اطالع و آگاهی برخی سازندگان و مهندسین درباره ضوابط و مقررات دارد و میگوید: بخشــــی از طوالنی شدن این پروسه به همین علت اســــت. وی با اشاره به اقدامات شهردار اسبق تهران میگوید: تبصرههای مناطق در دوره ایشــــان جمع شــــد و معیار تنها طرح تفصیلی قرار گرفت. از طرفی در شــــورای معماری مناطق همه چیز بهصورت مکانیزه درآمد تا امکان فســــاد و زدوبند به حداقل برســــد. هماکنــــو­ن مشــــخصات تمــــام قراردادهــ­ــا و پروانهها روی سامانه شــــفافیت قرار میگیرد و مردم و نهادهای نظارتی میتوانند مشــــاهده کنند. ما هماکنون دیگر پروانه دســــتی نداریم و کار کامالً سیســــتمی انجام میشــــود. آراسته با رد هرگونه امضای طالیی در صدور پروانه ساخت و پایانکاردر شهرداریتهر­انمیگوید:تخلفاتنسبت­بهگذشتهکاه­ش چشمگیری داشته است. در واقع شرایط نسبت به گذشته بهتر شده اگرچه صددرصد خوب نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.