لمس بازی های مجازی امکان پذیر شد

Iran Newspaper - - News -

محققــان «آزمایشــگا­ه مجــازی فیسبــوک» موفــق به ســاخت نمونــه اولیه مچبندی شدهاند که به کاربران اجازه میدهد هنگام بازی در فضای واقعیت مجازی، اجســام را لمس کنند. به گزارش ایرنا، محققان فیسبوک از نمونه اولیــه این مچ بند که Tasbi نامیده میشــود در کنفرانس جهانی «هپتیکس »2019 رونمایی کردند. این مچ بند با استفاده از ترکیبی از ارتعاش و فشار که تأثیرات بازخورد لمســی را تقلید میکننــد، عمل میکند. در بند این مچ بند نیز چند )tactors(»روتوم« تعبیه شده است که ارتعاشات را طبق عمل کاربر در هنگام بازی، به دقت کنترل میکند. این مچ بند به انگشتان کاربر متصل نمیشود اما میتواند تأثیر نسبی نگاه داشتن یک شی ء، فشار دادن کلیدها یا ارتباط با اشیای مختلف را از طریق نشانههای لمسی برای کاربر فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.