تجزیه جسد با لباسی از هاگ قارچ

Iran Newspaper - - News -

یک کارآفرین لباســی از قارچ ابداع کرده که مخصوص افراد فوت شــده است. این لباس که در تاروپود آن هاگ قارچ بافته شده به تجزیه جسد و همچنین پاکسازی خاک کمک میکند. بهگزارش مهر، شاید هنگام فوت یکی از نزدیکان، فرد چندان اهمیتی به حفظ محیط ندهد، اما به نظر میرسد یک کارآفرین معتقد است افراد حتی پس از مرگ نیز میتوانند به حفظ محیط زیست کمک کنند. در همین راستا، او یک لباس نوآورانه از قارچ برای افراد درگذشته ابداع کرده که از تأثیرات مراسم دفن معمولی بر محیط زیســت میکاهد. بهگفته طرفداران محیط زیست، دفن فرد درگذشــته در تابوت بهدلیل اســتفاده از چوب و فرآوری آن به محیط زیســت آسیب میزند. به هرحال برای تولید این لباس که ‪Infinity Burial Suit‬ نام گرفته هاگهای قارچ به تار و پود لباس بافته میشود. جی ریم لی مبدع لباس میگوید: در نتیجه قارچ روی لباس رشد میکرده و به تجزیه جسد کمک میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.