شکار پیرمردها در پارک

Iran Newspaper - - News -

گروه حوادث/ زن شیاد که با فریب پیرمردهای تنها در پارک، آنها را بیهوش و اموالشــان را سرقت میکرد از سوی پلیس به دام افتاد. بــه گزارش خبرنــگار «ایران»، ظهر روز بیســت و هفتم تیر مردی ۸۶ ساله با تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیســی 110 از سرقت خانهاش توسط خانمی 0۵ ساله خبــر داد. موضــوع بــه مأمــوران کالنتــری ۷21 نارمک اطــالع داده شــد و پــس از حضــور مأمــوران در محل و انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده تشــکیل شــده برای دســتگیری سارق به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. شــاکی در تشــریح ماجرا به کارآگاهان گفــت: چند روز پیش در پارک محلمان (شقایق) تنها نشسته بودم که خانمی به نام ســهیال در کنارم نشســت و ســر صحبت را باز کرد. من هم گفتم چندســالی هســت که همسرم فوت کرده و تنها زندگی میکنم و از آنجایی که همدمی نداشتم، نظر مرا جلب کرد و ناخودآگاه به وی اعتماد کــردم، پــس از چند روز دیدار حضوری بــا وی در پارک شقایق، سهیال پیشنهاد داد تا به خانهام بیاید و من هم قبول کردم و وقتی وارد خانه شــدیم او سریع به سمت آشــپزخانه رفت و یک نوشــیدنی درســت کــرد تا باهم بخوریم. اما 10 دقیقه بعد از نوشــیدن شربت احساس سنگینی در سرم کردم و دیگر چیزی نفهمیدم، پس از گذشت 20 روز بیهوشی در بیمارستان چشم باز کردم و تــازه فهمیدم کــه چه اتفاقی افتاده اســت. حدود 0۷ میلیون تومان اموال با ارزشم از قبیل طال و وجه نقد از سوی این زن به سرقت رفته بود. با شــروع تحقیقات پلیســی، پنــج فقره پرونده مشــابه دیگــر نیز به این پایگاه ارجاع شــد و تیمی از کارآگاهان پایگاه چهارم به طور ویژه شناسایی این زن را در دستور کار قــرار دادنــد کــه در جریــان آن چهره به دســت آمد و مشــخص شــد وی ســابقهدار بــوده و پیشتــر نیــز در چندین نوبت به همین جرم دستگیر شده است. بــا شناســایی هویــت واقعی متهــم، مخفیــگاه وی نیز شناسایی شــد و در نهایت با هماهنگی قضایی، متهم در ۵2 تیر امســال در مخفیگاهش دســتگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی منتقل شد. این زن در بازجویی اولیه به پنج فقره ســرقت اعتراف کــرد و گفت: پــس از رهایــی از زندان دوباره شــروع به ســرقت کردم و حدود یکسال است با شناسایی مردان مســن در پارکهای محدوده نارمک طعمههای خود را اغفــال و بــا جلب اعتمادشــا­ن به خانه آنهــا رفته و بــا ریختــن داروهــای بیهوشــی در غــذا یا نوشــیدنی، آنــان را مســموم و بیهــوش میکــردم. بالفاصلــه پــس از ســرقت اموال از قبیــل (طالجات، وجــه نقد و ارز) متــواری میشــدم و امــوال ســرقتی را بــه افــرادی ناشناس در محدوده خیابان دماوند به قیمت کمتری میفروختم. مرکز اطالعرســا­نی پلیــس آگاهی تهران بزرگ با تأیید این خبر اعالم کرد که کارشناسان ارزش ریالــی امــوال ســرقتی را یــک میلیــارد تومان بــرآورد کردهانــد و متهــم برای ادامــه روند رســیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.