ترامپ انگلیس

همانگونه که پیشبینی میشد بوریس جانسون توانست بر کرسی نخستوزیری انگلیس بنشیند

Iran Newspaper - - News - فرحناز دهقی خبرنگار

بوریس جانسون، که به گفتن جوکهای گاه و بــیگاه و حالتهــای صــورت غیرعادی و اظهار نظرهای تند مشــهور اســت، پــس از هفــت هفتــه رقابــت بــر ســر ریاســت حزب محافظهکار، مطابق بــا انتظارهــا توانســت رهبــری حــزب را بهدســت بگیــرد و به جای تــرزا می وارد داونینــگ اســتریت شــود و کلیــد دفتــر نخستوزیری را تحویل بگیرد.

بهگــزارش اســپوتنیک، روز گذشــته ۰61 هــزار عضــو حــزب محافظــهکا­ر نخســتوزیر آینــده را انتخــاب کردند تا پــس از ماههــا ســردرگمی و باتکلیفــی وضعیت خــروج ایــن کشــور از اتحادیه اروپا روشــن شــود. او پیــش از این وعده داده بــود کــه در هــر صــورت از اتحادیه اروپا خارج میشود حتی اگر مجبور باشد بدون توافق آن را اجرایی کند. جانســون به رسانهها گفته بود که تمام تاشش را برای رســیدن به توافقی تــازه با پارلمان کــه پیش از ایــن طرحهای تــرزا میرا رد کرده بود، میکند. او طی یک ماه اخیر از هیچ تاشی برای نشان دادن اینکه تنها کســی اســت که میتواند قطــار منحرف شده برگزیت را به مقصد برساند، دریغ نکرد.

بهگــزارش فرانــس 42، پیــش از ورود جانســون، شــهردار ســابق لنــدن، به داونینگ اســتریت بســیاری از وزرای دولت اعام کردند بهدلیل باور نداشتن بــه تصمیمــات او، از ســمتهای خــود کنــاره خواهند گرفت. جانســون که خود نیــز ســال گذشــته بهدلیــل مخالفت با برنامه برگزیت ترزا می از سمتش کناره گرفت، در برخی نظرســنجیه­ا توانسته بود تا ۰۷درصد شــانس پیروزی داشــته باشد. ■ گرداببرگزی­ت

بزرگترین چالشی که اکنون در برابر جانســون قــرار دارد، مســأله برگزیت یا خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپا اســت. جانســون باید اعضــای اتحادیــه اروپا را قانــع کنــد کــه بــار دیگر بــا او بر ســر میز مذاکرات بنشــینند تا به توافقی برســند. اتحادیــه اروپــا پیــش از این اعــام کرده بود که دیگر حاضر نیســت با مقامهای انگلیس بر ســر خروج این کشور مذاکره کننــد و در توافق حاصلشــده تغییراتی ایجاد کند. اما توافقــی که اکنون حاصل شــده، ســه بار از ســوی پارلمــان بریتانیا رد شــده اســت و قانونگذارا­ن این کشــور میگوینــد تحت هیچ شــرایطی آن را به تصویبنمیرس­انند.

از سوی دیگر، جانســون تهدید کرده اگــر نتواند بــا اروپا به توافق برســد بدون توافــق از ایــن اتحادیــه خارج میشــود. امــا حامیــان اتحادیــه اروپــا در پارلمان انگلیــس در واکنــش گفتهانــد اجــازه چنیــن کاری را بــه جانســون نمیدهند. مجموعــه علــل مذکــور باعــث شــده برگزیــت کابوس جانســون باشــد. خود او در ایــن بــاره میگوید: «البتــه ما تمام تاشــمان را میکنیم تا تمــام برنامهها و طرحهایمان به عرصه عمل برســند و تا 31 اکتبر دســت پر از اتحادیه اروپا جدا شــویم. امــا اگر نشــود، حاضریــم بدون توافق هم از اتحادیه اروپا خارج شویم». او در حالی از عملی شدن برنامههایش سخن میگوید که بسیاری اعتقاد دارند او یکی از بیبرنامهتر­ین سیاســتمدا­ران انگلیس است.

جــورگ شــنیدلر، تحلیلگــر مســائل اروپا در وبســایت اشــپیگل در این باره نوشته است: «یک روز بوریس جانسون میخواســت در لنــدن، بــاغ مجللــی بســازد. روز دیگر فکر ساخت فرودگاه یا جزیرهای مصنوعی به ذهنش میرسید. یــک بــار او عمیقــاً اعتقــاد پیــدا میکند کــه زمان ســاخت راهــی کــه انگلیس را بــه اروپــا وصــل کند فرا رســیده اســت و روزی فکــر میکــرد بایــد پلــی ارتباطــی میان اســکاتلند و ایرلند شــمالی بسازد. اکنــون خیلــی ســاده در آرزوی نشســتن روی کرســی نخســتوزیر­ی است. شاید جانســون کاریزماتیک به نظر برســد اما او هیچ برنامــهای برای آینده کشــورش نــدارد. تاریخ خــودش را تکــرار میکند. کشــوری که مهد دموکراسی مدرن بوده امــروزه رهبــری پوپولیســت را انتخــاب کــرده کــه در نیویــورک متولــد شــده و از ســالها پیش برای قدرت دورخیز کرده بود. ریشــه خانواده او به ترکیه میرسد و سرگذشت او میتواند مانند قصه باشد. پدر پدربزرگ او، علی کمال آخرین وزیر امپراطوری عثمانی بوده که حتی دستور به دســتگیری کمال آتاتورک، پدر ترکیه مــدرن، داده بوده اســت. پــس از مدتی علی کمال اعدام میشود و عثمان علی پدر بزرگ جانسون به لندن فرار میکند و نامــش را بــه ویلفــرد جانســون تغییر میدهد». ■ ناموفقترین­وزیرخارجه

بــه گــزارش آسوشــیتدپ­رس، همحزبیهــا­ی محافظــهکا­ر جانســون اگرچــه او را بــه رهبــری حزبشــان پذیرفتهانـ­ـد، امــا واهمــه دارنــد که عدم توانایی او در حل مسئله برگزیت باعث برگــزاری انتخابــات زودهنــگام شــود. سابقه نه چندان موفق او در کسوت وزیر خارجه انگلیس نیز باعث شده برخی از هماکنــون نگران آینده برگزیت باشــند. بهزعــم ناظــران، تصمیــم مــی بــرای نشاندن او در وزارت خارجه به این دلیل بود که از جانب او احساس خطر میکرد و میخواســت پس از رســیدن به قدرت او را در نزدیکــی خــود نگــه دارد. امــا او غافل از این بود که قرار دادن دیپلماسی انگلیــس در دســتان مــردی ماننــد او قماری است که نتیجهاش چندان دور از انتظارنیست.

اتــاق فکــر روابــط بینالملــل ‪The Chatham House‬ نــام او را بهعنــوان «ناموفقتریـ­ـن وزیــر خارجــه پس از جنگ جهانی دوم» مطرح کرده است. جانسون گرچه فرد باهوشی است که خوب از پس شهرداری لندن برآمده، امــا بارهــا اظهاراتــی نژادپرســت­انه علیه سیاهپوستان و زنان مسلمان برقعپوش عنــوان کرده که باعث ریزش محبوبیت او شــده اســت. بــا وجــود نظــرات ضــد و نقیــض فــراوان، اکنون ســکان کشــتی برگزیت در دســتان کســی قرار گرفته که پیــش از این دو بار شــغلش را از دســت داده، بارهــا بــا رهبــران جهــان درگیری لفظــی پیــدا کــرده و در بــه ســرانجام رســاندن مأموریتهای­ی که به او محول شــده ناکامــی حاصلــش شــده اســت؛ باید منتظر ماند و دیــد این بار میتواند کمپیــن «تــرک» برگزیــت را کــه خــود تأســیس کرده است، به هدفش برساند یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.