دیدار بینتیجه ترامپ و عمران خان در کاخ سفید

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

نخســتین دیــدار عمــران خــان، نخستوزیر پاکســتان با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا روز دوشــنبه در واشــنگتن برگــزار شــد اما بعیــد به نظر میرســد نتایجی کــه دولت اســام آباد انتظارش را داشت حاصل شود و روابط دو کشور مانند گذشته شود. گواه این ادعا هم بیانیهای اســت که کاخ سفید پس از دیدار خان و ترامپ منتشر کرد.

بــه گــزارش ســیان بیســی، مایــکل کوگلمــن، کارشــناس جنــوب آســیا در اندیشــکده ویلســون امریکا درباره دیدار ترامپ و خــان گفت: تصور میکنم یکی از درخواستهای­ی که عمران خان و دیگر مقامات ارشد پاکستانی همراه او در سفر به واشــنگتن از امریکا داشــتند، حمایت از اقتصاد پاکســتان بوده است اما به نظر نمیرسد امریکا فعاً قصد انجام چنین کمکی را داشته باشد زیرا مسائل دیگری از جمله افغانســتا­ن و مبارزه با تروریسم وجــود دارد کــه گفتوگوهــا­ی دوجانبــه مقامات واشنگتن – اســام آباد را تحت تأثیــر قــرار میدهــد. وی افــزود، امریــکا افزایش همکاریهای تجاری و اقتصادی با پاکســتان را مشــروط کرده و گفته است اگر پاکستان به پیشرفت مذاکرات صلح افغانســتا­ن کمک کنــد و با تروریســم در درون مرزهــای خــود بجنگــد میتوانــد امیــدوار بــه کمــک اقتصادی واشــنگتن باشد.

ســال گذشــته ترامــپ دولت اســام آبــاد را متهم کــرد که خاک پاکســتان را به «بهشــت امنــی برای تروریســت ها» تبدیل کرده اســت و در توئیتر گایه کرد کــه ایــن کشــور در ازای میلیاردهــ­ا دالر کمکــی کــه بــرای بیــش از یــک دهــه از امریــکا دریافت کرده بــه امریکا «چیزی جز دروغ و فریب» تحویل نداده اســت. روز دوشــنبه هم ترامپ در دیدار با خان بــه طــور تلویحــی کمکهای بیشــتر به پاکستان را مشروط و ابراز امیدواری کرد کــه خان به پایــان جنگ در افغانســتا­ن کمــک کنــد. او گفــت: من فکــر میکنم پاکســتان قصــد دارد بــه مــا در رهایی از جنگ افغانســتا­ن کمک کنــد. او [خان] اگر بخواهد میتواند ظرف یک هفته به این جنگ خاتمه دهد.

بنــا بــر گــزارش رویتــرز، از ســخنان ترامــپ و بیانیــه روز دوشــنبه کاخ ســفید برمی آید که واشــنگتن خواســتار همکاری بیشتر پاکســتان در روند صلح افغانســتا­ن اســت. ترامــپ همچنیــن روز دوشــنبه بــه مســأله کشــمیر هم که یکــی از موضوعــات حســاس بیــن هند و پاکســتان اســت، اشــاره کــرد و خان به ترامــپ گفت که پاکســتان تمــام تاش خــود را بــرای حــل مناقشــه کشــمیر میکند. اما متأســفانه تاکنون پیشرفتی حاصل نشده است. امیدوارم پرزیدنت ترامپ به پیشرفت روند مناقشه کشمیر کمک کند.

ترامپ هم ادعــا کرد، نارندرا مودی، نخســتوزیر هند از او خواســته است که در مناقشــه کشــمیر میانجیگــر­ی کند تا این مناقشه قدیمی پایان یابد. هند البته این ادعای ترامپ را رد کرد و ســخنگوی وزارت امــور خارجه هند در توئیتر گفت: «مــودی چنیــن درخواســتی از ترامــپ نکرده است. این موضع ثابت هند است که تمام مســائلش با پاکســتان را بهطور دوجانبه حل کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.