خشم کابل از اظهارات ضد افغانستانی ترامپ

Iran Newspaper - - News -

اظهارات رئیس جمهوری امریکا درباره افغانســتا­ن با واکنش شــدید کابل مواجه شــد. دونالد ترامپ گفته بود، کشــورش میتواند «در عرض چند روز افغانستان را از صحنه زمین محو کند.» در حالی که وزارت امور خارجه امریکا اعام کرده است، زلمــای خلیــلزاد، ظــرف روزهای آینده به افغانســتا­ن و قطر ســفر خواهــد کرد تا مذاکرات با طالبان را از سربگیرد. پایگاه خبری «خامه پرس» خبر داد، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفتهاست: «دولت افغانستان از طریق کانالهای دیپلماتیک خواهان ادای توضیــح از ســوی مقامــات امریکایی بابت اظهــارات دونالد ترامپ اســت.» رئیــس جمهــوری امریکا بعــد از دیدارش با نخســتوزیر پاکســتان در گفتوگو با خبرنــگارا­ن گفته بود: «اگر میخواســتی­م در جنگ در افغانســتا­ن بجنگیم و پیروز شویم، کاری میکردم تنها در عرض یک هفته در این جنگ پیروز شویم. اما این کار را نکردم چون نمیخواستم ۰1 میلیون نفر را به کشتن دهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.