موندو دپورتیوو (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

ایــن روزنامــه بــا چــاپ عکســی از گریزمان، دی یونگ و تامبین تتو، سه مهره تازه اســتخدام شــده بارســلونا، اندیشــهها­ی آنــان و طرحهــای ســرمربی بارســا در مــورد اســتفاده از آنهــا را مطــرح کــرده و بــه بوتــه نقــد گذاشــته اســت. موندو به جدیدترین تحــوالت در مورد گرت بیــل، بازیکن مغضــوب رئــال مادریــد هــم اشــاره کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.