اینکه با تذکر فیفا زنان به ورزشگاه بروند، قشنگ نیست

خداداد عزیزی در گفتوگو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار

خــداداد عزیــزی یکــی از چهرههــای فوتبــال ایــران اســت کــه بــه رکگویــی معــروف اســت. بــرای همیــن اســت که معمــوالً در مصاحبههایـ­ـش حرفهای خواندنــی کــم نــدارد. او چنــد روز پیــش در تمریــن تیــم ملــی نوجوانــان حاضر شــد و همین موضوع بهانهای شــد تا به ســراغ حماسهســاز «ملبورن» برویم و با او درباره مسائل مختلف صحبت کنیم. خداداد درباره دلیل حضورش در جمع ملیپوشــان نوجوان به خبرنگار «ایران» گفــت: «حســین عبــدی و محمدرضــا مهدوی که مربیان تیم نوجوانان هستند، از دوستانم هســتند و از من خواستند که پیش بچهها بروم. از طرفی من در برنامه «ستارهســاز» بــا نوجوانهــا کار میکنم و خیلــی برایم جذاب اســت. البتــه قباً با بچههای این رده ســنی کار نکــرده بودم اما این برنامه باعث شد تا بیشتر ترغیب شــوم. خاصه رفتم و با بچهها صحبت کــردم و خیلی هم خوب بــود. در ضمن مــن مجموعــه آکادمی تیمهــای ملی و ایفمــارک را ندیده بــودم و بازدیدی هم از آنجا داشــتم. خیلی خــوب بود و واقعاً فکــر نمیکــردم کــه فوتبالمــا­ن چنیــن تجهیــزات و امکاناتــی در اختیار داشــته باشد.»

او به این سؤال که فوتبال پایه ایران از زمانی که خــودش در ردههای پایه بازی میکــرد، چقدر حرفهایتر شــده، چنین پاسخ داد: «من به بچههای نوجوان هم گفتم شــرایط خیلی نســبت بــه زمان ما فرق کرده. آن موقع تیمهای بزرگساالن مــا هم ایــن امکانات را نداشــتند. چمن خوب، امکانات زیاد، اردوهای مناســب. ســال 70 کــه من به تیم ملــی امید برای مقدماتــی المپیــک 1992 بارســلون دعوت شــدم، ما بدون بازی تدارکاتی در مسابقات شــرکت کردیم. االن تیم ملی نوجوانان راهی چین اســت و بعــد از آن هــم بــه تاجیکســتا­ن مــیرود. بــه نظرم سختافزار فوتبال ما خیلی خوب شده. مــن به آقــای ســاکت هــم گفتم کــه اگر میخواهیم یــک فوتبال ســازمانده­ی و درســت داشــته باشــیم و نگــران صعود تیــم ملی به جــام جهانی نباشــیم، باید نگاهمان به فوتبال پایه تغییر کند.»

غــزال تیزپــای فوتبــال ایــران دربــاره اینکه آیا فوتبالیسته­ای آیندهداری هم در میان بازیکنان نوجوانان دیده، گفت: «فوتبــال پایــه نیاز بــه کار کــردن دارد. ما بایــد خوبها را شناســایی و روی آنها کار کنیــم. شــک نکنید کــه اســتعداد ایرانی در همه رشــتهها وجــود دارد و در فوتبال هــم که ایــن موضوع ثابت شــده اســت. متأســفانه آن چیزی که جلوی آن گرفته نشــده و نخواهد شد، زد و بندی است که در فوتبال پایه وجود دارد. حتی گاهی در تیمهای ملی هم یکســری رابطه بازی و زد و بند صورت میگیرد که برای فوتبال ما خوب نیســت.» مهاجــم دهه 70 تیم ملی درباره این که چقدر احتمال صعود امیدهــا به المپیــک با مربیگــری فرهاد مجیدی وجود دارد، یادآور شد: «سخت اســت. چون ما از مرحلــه اول مقدماتی هم خیلی ســخت صعود کردیم. در رده سنیامید،تیمهایشرقآ­سیامثلژاپن، کــره و حتی تیمهایی مثل تایلند، ویتنام و فیلیپیــن خیلی خوب هســتند و رشــد کردهاند.» در روزهای گذشته انتقادهایی از حضــور تیمهای باشــگاهی در ترکیه و برگــزاری اردو در این کشــور شــده اســت. بخصوص پرسپولیس که بازی تدارکاتی هــم برگزار نکــرد. خــداداد گفــت: «فکر میکنم االن این اردوها با توجه به شرایط مالی کــه وجود دارد، بــه درد تیمهای ما نمیخــورد. البته ایــن به نظر ســرمربی بستگی دارد و ما اگر از بیرون گود بگوییم لنگش کن، درســت نیست. شاید همین کســانی که از پرسپولیس انتقاد میکنند، اگر ســرمربی این تیــم بودند و میگفتند اردوی ترکیــه برویــم، قبــول میکردنــد. ضمن اینکه تیم همیشه به اردوی پیش فصل نیاز دارد و ایــن میتواند در تهران باشــد یا بیرون از ایران اما بیشــتر کسانی کــه انتقــاد میکننــد به خاطــر وضعیت اقتصادی و دالر است و اینکه پرسپولیس بدون بازی تدارکاتی برگشته، هزینه الکی کردن است و میشد این اردو را در تهران هم برگزار کرد.»

مهــدی تــاج و دیگــر مســئوالن فدراســیون از احتمــال دیر برگزار شــدن لیگ به خاطر آماده نبودن ورزشگاهها و زیرســاخته­ا صحبت میکنند. خداداد در این خصوص هم نظر داد: «به نظرم حرف رئیس فدراســیون منطقی اســت ولــی خود ایشــان و دوســتان بایــد فکری بــرای ایــن موضــوع بکننــد. آن موقع که ناظــر AFC بــرای بررســی ورزشــگاهه­ا و امکانات حرفهای به ایران میآید، نباید ســر آن نماینــده و بدتــر خودمــان کاه بگذاریــم و واقعیتهــا را پنهــان کنیــم. اگر میخواهیم در آســیا ســهمیه داشته باشــیم، باید فوتبالمان حرفهای باشد، باشگاهها استادیوم و زمین داشته باشند و خصوصی باشند ولی ما نیستیم.»

عزیــزی دربــاره بدهــی تیمهــای مختلف گفت: «بحث بدهی را بگذارید کنار. االن پرســپولیس، اســتقال و فوالد دولتی هستند و سپاهان نیمه دولتی. چرا ســر خودمان و AFC را کاه میگذاریم؟ آقای تاج که میگوید باشگاهها استادیوم ندارنــد، این یعنی داریم ســر خودمان را کاه میگذاریــم. خــب وقتی باشــگاهها خصوصــی نیســتند و اســتادیوم ندارند، تعطیلش کنید! االن تیم ملی ما از لحاظ سختافزاری فوقالعاده است و 3 زمین تمریــن و خوابگاهــی مثــل هتــل، َپک و ایفمارک دارد. در حالی که باشــگاهها­ی ما هم باید چنین شرایطی داشته باشند ولــی مــا بــه نماینــده AFC میگوییــم ورزشــگاه آزادی برای فان تیم است. ما یک بار باید این دندان فاســد را بکشیم و بگوییم پرسپولیس و استقال استادیوم خصوصــی ندارنــد. حاال فوالد ســاخته و ذوب آهن هم دارد. نقش جهان هم که برای سپاهان نیست ولی حاال یک جوری خریداری کنند. وقتــی تیمها خصوصی نیســتند، حــرف تاج درســت اســت ولی خود فدراسیون باید کاری کند.»

مســأله ورود زنان به ورزشــگاهه­ا هم دیگر موضوع روز فوتبال ایران اســت که فیفا درباره آن هشــدار جدی داده است. خــداداد درایــن خصــوص گفــت: «االن تلویزیــون یک ســری ورزشهــا را پخش میکند که بحث لباسشــان خیلی بدتر از فوتبــال اســت. مــن نمیدانــم ورود بانوان چه اشــکالی دارد کــه اینقدر با آن مخالفت میشود. اینکه با اجبار فیفا این کار صورت بگیرد، قشــنگ نیست. اتفاقاً نظــر مــن این اســت کــه قســمت خوب سکوهای ورزشگاهها به بانوان داده شود و بقیه هم به آقایان داده شود وگرنه این فشار از سوی فیفا همچنان وجود خواهد داشت.»

چیزی که جلوی آن گرفته نشده و نخواهد شد، زد و بندی است که در فوتبال پایه وجود دارد سر خودمان و AFC را کاله میگذاریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.