شرط سروش و مصلح برای فسخ قرارداد

Iran Newspaper - - News -

پرســپولیس چهارشــنبه و پنجشــنبه هفته آینده در دو دیدار تدارکاتی به میدان خواهد رفت. محسن خلیلی، مدیر تیم پرسپولیس در این ارتباط به سایت این باشــگاه گفــت: «آقای کالدرون تــا دهم مرداد خواهــان انجام 4 بــازی تدارکاتی شــده. 2 بازی این هفته و 2 بازی دیگر 9 و 10 مرداد برگزار میشــود. برای 2 بازی هفته آینده به ترتیب با پیکان و نفت مسجدسلیمان هماهنگی انجام دادهایم.» همچنیــن بنا بــر اعام علیرضا حقیقت پزشــک پرســپولیس، حســین ماهینی مدافــع سرخپوشــان از 6 هفتــه دیگر آماده بازی خواهد شــد. ضمــن اینکه خبر رســید مدال قهرمانی پرســپولیس در لیگ برتر و جام حذفی، به همراه پیراهن جشــن قهرمانی این رقابتها به بشــار رســن اهدا شــد تا به نوعی از این بازیکن عراقــی کــه کارهای درمانی خــود را در قطر پیگیــری میکند و قــرارداد خود را با سرخها تمدید کرده، دلجویی شود. گفتنی است، شایان مصلح در جلسهای که با ایرج عرب مدیرعامل پرســپولیس داشــته، از مسئوالن این باشگاه درخواست کــرده تــا نصف مبلغ قــرارداد او را به صورت نقدی بابت فســخ بپردازند که این درخواست مورد موافقت مدیران باشگاه پرسپولیس قرار نگرفته است و رایزنی در ایــن خصوص ادامــه دارد. ضمن اینکه ســروش رفیعی هم بــرای جدایی از پرسپولیســ­یها 00۶ میلیون از قرارداد فصل بعد خود را درخواست کرده است. دیروز همچنین علی علیپور با حضور در باشگاه پرسپولیس به دیدار عرب رفت و با تأکید دو طرف قرار شد رقم قرارداد این بازیکن افزایش پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.