می خواهیم انقالبی در والیبال زنان بهپا کنیم

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

تیم ملــی والیبال بانوان ایــران که خود را بــرای حضــور در جام ملتهــا 2019 کره جنوبی آمــاده میکند در تورنمنت کرواسی به مقام قهرمانی رسید. در این تورنمنت بانوان ایرانی با پیروزی مقابل تیمهای امید کرواســی، ســنریکینر­ان ژاپــن و تیــم دانشــگاه BIP امریــکا و شکستمقابلس­تارگانکنفر­انسغرب امریــکا بــه عنوان تیــم دوم بــه مرحله بعــد راه یافتنــد. ملیپوشــان والیبــال کشــورمان در نیمهنهایی تیم بیجینگ چیــن را شکســت دادنــد و فینالیســت شــدند و در فینال بــرای دومین بار تیم دانشــگاه BIP امریکا را شکســت دادند و قهرمان تورنمنت کرواســی شدند. در پایــان ایــن رقابتها شــبنم علیخانی، پاســور تیــم ملــی کــه نقش مهمــی در پیروزیهای تیم ملی داشــت به عنوان با ارزشــمندت­رین بازیکن این مسابقات انتخاب شد.

علیخانــی درخصــوص ایــن رقابتها بــه خبرنــگار «ایران» گفــت: «تورنمنــت کرواســی، تورنمنــت بســیار مهمــی بــرای مــا محســوب میشــد چرا کــه پیش از برگــزاری این تورنمنــت، بازیکنــان بــرای کســب بهترین نتیجه در جام ملتهــا 50 درصــد راه را رفتــه بودنــد و حــاال ایــن قهرمانی نشــان داد کــه 50 درصــد باقیمانــد­ه نیــز طی شــده و حاال تیم ملــی صددرصد برای حضــور در کرهجنوبی آماده اســت و به هدفمان در کرهجنوبی نزدیک شدیم. معتقــدم بــرای نخســتین بــار در جام ملتهای آسیا از گروه صعود میکنیم. در واقــع نگاهمــان به یکی از ســکوهای جام ملتهاست و میخواهیم انقاب بزرگــی بهپا کنیم و نگاه تیمهای دنیا را به تیم ملی والیبال ایران تغییر دهیم. البته قهرمانی ما در تورنمنت کرواسی باعث شد توجه دنیا را جلب کنیم چون این قهرمانی با ارزش بود.»

پاسور تیم ملی والیبال بانوان ادامه داد: «در ایــن تورنمنــت بــا تیمهــای بســیار خوبــی بــازی کردیــم. در زمــان برگزاری این مسابقات خیلیها نسبت بــه رقبــای مــا در تورنمنــت کرواســی انتقــاد کردنــد امــا حقیقتــاً تیمهــای خوبی در این تورنمنت حضور داشتند و در ترکیبشــان از بازیکنــان خــوب و نامــداری ســود میبردند. مــن در بین بازیکنانــ­ی بــه عنــوان ارزشــمندت­رین بازیکــن انتخاب شــدم کــه هرکــدام از آنها جزو بهترینهای دنیا بودند. البته کســب ایــن عنــوان بــه کمــک تمامــی بچهها و کادر فنی تیم ملی بود.»

مایدا چیچیچ، سرمربی صربستانی تیم ملی والیبــال ایران فروردین59 به عنــوان ســرمربی انتخاب شــد و با تیم ملی همــکاری کرد. حضــور این مربی خیلــی از کارشناســا­ن را امیــدوار کرد تا تیــم ملــی بانــوان هــم بتوانــد همانند مردان در زمان حضور والسکو، جهش بلندی داشــته باشــد. ایــن بازیکن تیم ملــی والیبــال در این خصــوص گفت: «مایــدا اواخــر ســال 95 بــا صاحدیــد فدراســیون از ایران رفــت و با تیم ملی قطع همکاری کرد. مایدا از نظر روحی با بازیکنان تیم ملی کار کرد و بازیکنان را بــه خودباوری رســاند. عملکــرد او از این نظر با مربیان دیگر تیم ملی کاماً متمایز بود. مایدا همانند والسکو بود و او توانســت بازیکنان تیم ملی بانوان را به خودباوری برساند. جواد مهرگان دو ســال اســت که با تیم ملی کار میکند. او هم تأکید بســیاری بر مســائل روحی بازیکنان دارد و مطمئنم که میتوانیم نتایج بسیار خوبی کسب کنیم.»

او درخصوص سؤالی مبنی بر اینکه شــما پاســور تیــم ملــی هســتید و آیا میتــوان شــما را ســعید معــروف بانوان دانست؟ چنین پاسخ داد: «قطعاً ســعید معــروف بهترین پاســور دنیاســت اما این مقایســه را دوســت نــدارم. والیبــال بانوان با والیبــال مــردان تفاوتهایــ­ی دارد و هر کــدام دو ســبک متفــاوت را دنبال میکننــد. بنابرایــن نمیتــوان ایــن دو را با یکدیگر مقایســه کــرد. من والیبال آقایــان را پیگیری میکنــم اما حرکات آنهــا را الگوبرداری نمیکنــم. هر کس تواناییهای­ــی دارد و مــن از ایــن قضیه مســتثنی نیســتم و حــرکات خــاص خــودم را دارم. مقایســه بــا ســعید معروف را دوست ندارم، من شبنم علیخانی هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.