# مهاجرت پرحاشیه مزدک

Iran Newspaper - - News -

وقتــی خبــر مهاجــرت مــزدک میرزایــی توســط یکــی - دو نفــر از خبرنــگارا­ن ورزشــی منتشــر شــد، خیلیهــا با تعجب میپرســیدن­د:«واقعاً؟!». شــاید چــون کســی فکر نمیکــرد در ایــن دعوایــی که چند ماهی اســت شــبکه ســه را بهم ریخته این گزارشــگر آرام و بیحاشــیه تلویزیون باشد که نامش بهعنوان مهاجر ثبت میشود.

امــا نــه تنها دوســتانش تأیید کردنــد که مزدک به انگلســتان رفته بلکه مشــخص شــد به احتمال زیــاد قــرار اســت تصویــر و صــدای او را از شــبکه ایــران اینترنشــن­ال ببینیــم و بشــنویم و در واقــع کســی کــه چنــد روز پیش شــایعه شــده بود شــبکه ایــران اینترنشــن­ال بــه او پیشــنهاد همــکاری داده مــزدک میرزایــی بــوده نــه عــادل فردوســی پــور. همین جا شــوک بعدی وارد شد. همکاری مزدک بــا شــبکهای کــه مــدت هاســت گفتــه میشــود بــا ســرمایهگذ­اری ســعودیها علیــه ایــران فعالیــت میکنــد نقطهای اســت کــه راه انتقــاد از مزدک را بــاز گذاشــته و حــاال خیلیهــا او را متهــم به وطن فروشی میکنند.

اما در مقابل کســانی هســتند که ریشــه مهاجرت میرزایــی را نــه در پــول کــه در بیمهــری تلویزیــون میدانند و میگویند شــبکه ســه و علی فروغی مدیر جوان آن همانطور که با عادل فردوسیپور عجیب رفتار کرد با مزدک میرزایی هم نامهربان بود.

واقعیت این اســت که کنار گذاشــته شــدن عادل از گزارشــگری و حذف برنامــه 90 تنها اتفاق عجیب گــروه ورزش شــبکه ســه نبــود. مــزدک میرزایی هم کمرنگ شــده بود و دیگر کمتر بازیها را با صدای او میشــنیدیم. حتی بازیهای ایتالیا و باشــگاهها­یش را کــه همــه میدانســتن­د مــزدک طرفدار آنهاســت. بعد از شبکه سه نوبت کنار گذاشته شدن او از شبکه ورزش رســید و او از کاری که دوســتش داشت یعنی گزارشــگری بازماند. البته واقعیت این اســت که کم کاری مــزدک میرزایــی مدتــی قبل از دعوای شــبکه ســه و در واقع علی فروغی با فردوســیپو­ر آغاز شده بــود. از زمانی که در جام جهانی 2018 به او فرصت گــزارش بازیهــا کمتــر داده میشــد و خــودش در گفتوگویی این مســأله را هم تأییــد کرد و هم از آن گالیه کرد.

راهــکار مــزدک میرزایــی بــرای فعــال مانــدن و همچنان دیده شدن ساخت مستند بود. او به شبکه مســتند تلویزیون رفت و دو مســتند خوب ســاخت. یکی درباره دربی پایتخت و دیگری درباره تیم ملی که هر دو از این شــبکه پخش شــد و مــورد توجه قرار گرفت. اما حضور او در شــبکه مستند هم ادامه پیدا نکرد و بهدلیل مشــکالتی که برایش ایجاد میشد با این آخرین پناهگاهش هم خداحافظی کرد.

کســی شــک نــدارد کــه محبوبتریــ­ن گزارشــگر فوتبــال ایران عــادل فردوســیپو­ر بوده و هســت اما بعــد از او شــاید بشــود گفت مــزدک میرزایی کســی بــود کــه گزارشهایــ­ش بیشــتر از بقیــه همکارانــش مــورد توجه مردم قــرار میگرفت. از دیشــب خیلی از فوتبالیهــ­ا گــزارش بــازی ایران و کــره جنوبی را با صدای مــزدک میرزایی یادآوری میکنند. گزارشــی کــه در آن مــزدک گفت:«قوچاننــژا­د ایــران رو در جهنــم اولســان پیــش مینــدازه» و ایــن جملــه در ذهــن مردمی کــه از صعــود تیم ملی کشورشــان به مهمتریــن رویــداد فوتبالی جهان ســرخوش بودند ماند.

مزدک میرزایی گزارشگر بود. کسی او را با چیزی غیر از این نمیشــناخت. او مثل عادل فردوســیپو­ر مترج ِم برنامه ســاِز اســتاد دانشــگاه نبود که زندگی اش بــدون فوتبال بگــذرد و در چشــم بماند و دیده شــود. خیلیها میگویند تلویزیون عشق مزدک را از او گرفت و چارهای برایش نماند جز رفتن.

او ترجیــح داد بــرود حتــی اگــر حــاال بعضیهــا بگوینــد مــزدک میرزایــی همان کســی اســت که در جــام جهانی وقتی عربســتان ۵ گل از روســیه خورد، گفــت: «حتــی دالرهای نفتی هــم نتوانســت به داد عربســتانی­ها برسد» و حاال خودش به سمت همان دالرها رفته است.

مــزدک میرزایــی ترجیــح داد بــدون عشــقش زندگی نکند.

بخشــى از اختتاميه هفتمين جشــنواره بينالمللى فيلم شهر كه دوشــنبه شب در تاالر وحدت تهران برگزار شــد به آیين بزرگداشت على نصيریان اختصاص داشت. این بازیگر پيشکسوت در صحبتهایــى كوتــاه عنــوان كرد كــه كار هنــر پروپاگانــ­دا نيســت و نمىتواند باشــد: «هنر اســتوار بر خالقيت انسانى اســت كه یک چيز خودجوش و خدایى اســت و خدا آن را در نهاد انسان گذاشــته اســت بنابراین هنر ابزار پروپاگاندا نيســت» نصيریان گفت: «همه جای دنيا شــهرداریه­ا به هنر كمک مىكنند اما دخالتى در كار آنها ندارند خالقيت جای خودش را دارد ولى حمایت مقوله دیگری است و نمىشود با این بهانهها از هنر حمایت نکرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.