ضرورت ورود دادستانی بهادعاهادر­بارهدوتابع­یتیها

Iran Newspaper - - صفحه اول - نعمت احمدی حقوقدان

چند روزی اســت که بحث «دوتابعیتی»ها بار دیگر از ســوی یکی از نمایندگان مجلــس مطرح و در آن اســامی آشــنایی از مدیــران دولتی و حتی شــخص رئیــس جمهــوری به چشــم میخــورد. «تابعیت» موضوعــی نیســت کــه بتــوان براحتــی در مــورد آن صحبــت کرد و بــدون ارائه ســند و مــدرک و تنها با تکیه بر شــواهد، تعدادی از مســئوالن را به داشــتن تابعیت مضاعف متهم نمود.

واقعیــت ایــن اســت کــه در کشــور مــا برخــالف بسیاری از کشورها، تابعیت مضاعف یا همان دوتابعیتی پذیرفته نشده است. مگر اینکه کسی ترک تابعیت کرده که آن هم در شرایط مشکل و سخت و در موارد خاصی انجام میگیرد.

میلیونها ایرانی در خارج از مرزهای این کشــور، ســاکن هستند. حتی آمارها از عدد 8 میلیون نفر یاد میکنند؛ چیزی برابر با جمعیت کشوری مانند هلند، اتریش، ســوئد ...و جالب اســت که ایرانیان در فرودگاههای خارج از کشــور پاســپورته­ای ســایر کشــورها را ارائه میکنند. این اتفاق یعنی تأیید این واقعیت که بسیاری از ایرانیان دارای دو تابعیت هستند و بــا وجود اینکــه این امر قانونی نیســت اما در عالم واقع پذیرفته شــده اســت و هیــچ گاه هم تالشــی برای تغییــر در قوانین مربــوط به تابعیت خــود انجــام ندادهایــم. ایــران از جملــه کشــورهایی اســت که بیشــترین مهاجرت به خارج از کشــور را دارد اما اینکه ببینیم از این میان چه کسی دارای دوتابعیت اســت و آیا این اتفاق انعکاســی در مدیریت و سیاست کشــور دارد یا خیر، به نهادهای مربوطه که همانا وزارت اطالعات است، بستگی دارد. نه اینکه ما یا هر نماینده مجلسی بتواند بگوید فالن فرد یا مسئول دوتابعیتی است.

بایــد نکتــه مهمــی را هم کــه گاهی افــراد را به اشــتباه میانــدازد، در نظر داشــت. وقتی افرادی با تابعیت ایرانی به منظور تحصیل به کشــور دیگری میروند، برخالف باور خیلیها، تابعیت آنجا را نمیگیرند بلکه ویزای تحصیلی دریافت میکنند که نوعی مجوز اقامت طوالنیمدت به حساب میآید. اما خیلیها به اشتباه این را هم در زمره دوتابعیتی قرار میدهند. فرض بر این اســت که یکی از مســئوالن در انگلستان یا امریکا تحصیل کرده و ویزای تحصیلی داشــته اســت اما آقایان فکر میکنند که ترک تابعیتی از جانب مسئوالن فعلی صورت گرفته است.

سوءبرداشــ­تی کــه امثال آقای کریمی قدوســی دارند همین اســت. او فکر میکند کسانی که مدتی در کشور دیگر با ویزای کار و تحصیلی مجوز اقامت طوالنیمدت داشتند، تابعیت مضاعفی را کسب کردهاند. غافل از اینکــه طــرح این موضوع برای کشــور حیثیتی اســت. دنیــا در مورد ما چگونه قضاوت میکند؟ آیا نمیگوید در کشوری که در قانونش، تابعیت مضاعف پذیرفته نشده افرادی با همین کار غیرقانونی میتوانند نه تنها بــه وزارت بلکه تــا جایگاه ریاســتجمه­وری هم پیش برونــد؟ پس این نهادهای امنیتی و نظارتی کشور برای چه سکوت کردهاند؟

بــه بــاور نگارنــده طــرح چنیــن ادعایــی از ســوی یکــی از نماینــدگا­ن مجلــس، جرمی اســت که جنبــه عمومــی آن میتواند دادســتان را وارد ماجرا کند. دادســتان عمومی و انقالب تهران باید به این ادعا ورود پیدا کنــد و ببینــد که آیــا این افــراد دارای تابعیــت مضاعف هســتند یا خیر؟ اگر ادعای کریمی قدوســی درســت اســت که باید به آن رســیدگی شــود و بــا کســانی که تابعیــت مضاعف دارند و به پرچم کشــور دیگری قســم خوردهانــد و تاکنــون آن را کتمــان کردهاند و پشــت دروغشــان به مدارج باالی سیاســی رســیدهاند، برخورد شود. اما اگر ایشــان خالف واقع گفته و باعث تشــویش اذهان عمومی شــده اســت، بــه اتهام نشــر اکاذیب به قصد تشــویش اذهان عمومی بایــد مورد تعقیب قرار بگیرد. دادســتان تهران به پرونده ورود پیدا کرده و اســناد و ادله را از آقای کریمی قدوسی بخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.