شکایتوکیلا­یرانی از ترامپ به سازمان ملل

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،یــک وکیــل ایرانــی - آلمانــی که نتوانســته بــرای خاکســپاری فرزنــدش بــه امریــکا بــرود، از رئیــس جمهــوری امریــکا به ســازمان ملل شــکایت کرده است. به گزارش عصر ایران به نقل از بی بی ســی، او شکایت نامه خود را هفته گذشــته به دفتر کمیساریای عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد در ژنــو تحویل داده اســت. شــهرام ایرانبومــ­ی، وکیل ایرانی- آلمانی نخســتین شــخصی اســت کــه بــه صــورت کامالً مســتقل در اعتــراض بــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهــوری امریــکا به ســازمان ملل شــکایت کــرده اســت. او میگوید: «دولت امریکا حق من را برای شــرکت در مراســم خاکســپاری پســرم نادیده گرفته است.» ایرانبومی همچنین کارزاری را برای اعتراض به قانــون محدودیت ورود ایرانیان به خاک امریکا به راه انداخته اســت. بر اســاس قانونی که از دو ســال پیش در امریکا تصویب شــده اســت، شــهروندان ایران، عراق، ســودان و ســوریه، حتی اگــر تابعیت اروپایی داشته باشند، باید برای ورود به خاک امریکا درخواست ویزا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.