راهدیپلماس­یهمچنانباز­است

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاسی/ فرستاده ایــران در پاریــــــ­ــــس شامگاه سهشــنبه پیام کتبــی حســن روحانــی، رئیــس جمهوری کشــورمان را بــه امانوئــل مکــرون، رئیــس جمهوری فرانســه رســاند. به نظر میرسد ایــن پیــام در پاســخ بــه تالشهای پیــدا و پنهان مقامهای فرانسوی برای حفظ روند برجام و جلوگیری از توقف بخش دیگری از تعهداتهسته­ایایرانباش­د.چههمزمان بااعالمایر­انبرایعبور­ازسطحغنیسا­زی مجــاز در برجــام کــه یکــی از اصلیتریــن تفاهمات توافق هستهای به شمار میآمد، ایــن مکــرون بود کــه بالفاصلــه در تماس تلفنی با روحانی خواستار تسریع عملیات نجات برجام شــد و امانوئل بــن، نماینده خود را برای گفتوگوهای بیشــتر به تهران فرســتاد. عراقچی در ادامه این گفتوگوها و تــالش بــرای یافتــن راهــکار امیدبخــش جهت حفظ برجام با مکــرون دیدار کرد و پیرامون این موضوع به گفتوگو نشست. ایــن در حالــی اســت کــه در کنــار موضــوع توافق هستهای، موضوع کاهش تنشهای منطقــهای و ایجاد فضای مورد نیاز جهت ایجاد و استحکام ثبات و امنیت در منطقه از جمله محورهای گفتوگوی طرفین بود.

به گــزارش ایرنــا، معاون وزیــر خارجه ایــران پیــش از ایــن دیــدار بــا «ژان ایــو لودریان»، وزیر خارجه فرانســه نیز دیدار و گفتوگــو کرده بود. عراقچــی در این دیدار با بیان اینکه اجازه اخالل در روند کشتیرانی در خلیــج فــارس را نخواهیــم داد، گفــت: «از اروپــا انتظــار میرود موضع روشــنی در مخالفت با سیاســت امریــکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اتخاذ کند.»

عراقچــی در ایــن دیــدار ضمــن تقدیر از تــالش مکــرون برای یافتــن ابتکار عمل جهت حفظ برجام توضیحات مبســوطی درخصــوص آخرین وضعیت هســتهای و روند کاهش تعهدات ایران در برجام ارائه داده و گفــت: «جمهــوری اســالمی ایــران کاهشتعهدات­خوددربرجام رابراساس حقوق خود در این توافق در دستور کار قرار داده اســت و لــذا مســیرهای دیپلماتیــ­ک همچنــان بــاز میباشــد.» فرســتاده ویــژه روحانی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایــران خود تولیدکننده و صادر کننده نفت میباشــد، امنیــت خلیج فــارس را بســیار مهم خواند و گفــت: «ایران تمامی تالش خود را برای امنیت این منطقه و بویژه تنگه هرمز به کار خواهد بست و اجازه اخالل در روند کشــتیرانی در این منطقه حســاس را نخواهدداد.»

وی با اشــاره به جنگ اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران گفت امریکا بــا تحریمهــای غیرقانونــ­ی و غیرعادالنـ­ـه خود تمامی مــردم ایران را هدف قرار داده اســت و از اروپــا انتظــار میرود کــه موضع روشــنی در مخالفت با سیاســت امریکا در زمینه به صفر رســاندن فروش نفت ایران کــه در چارچــوب راهبــرد فشــار حداکثری پیگیریمیشو­د،اتخاذکند.عراقچیافزو­د: «جمهوری اسالمی ایران در هر شرایطی به صدور نفت خود ادامه خواهد داد.»

لودریــان نیــز در این دیــدار با اشــاره به اینکه فرانســه به دنبــال کاهش تنشهای موجود اســت، گفــت: «پاریس بــر حفظ و اجــرای برجــام تأکید دارد و بــه تالشهای خــود در ایــن زمینــه ادامــه میدهــد. وزیر امور خارجه فرانســه اظهار داشــت: گرچه ایجاد و راهاندازی ساز وکار مالی اینستکس فرآیندی طوالنی بوده است، اما عملیاتی شدن این سازوکار یک گام سیاسی مهم به شمارمیرود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.