قیمتمسکندر­استانهاکاه­شیشد

Iran Newspaper - - News -

محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قیمت مســکن افت کرده اســت، گفت: در تهــران قیمتها نه تنها افزایش نیافته اســت بلکه بازگشــت داشــته و ایــن امر تأثیر سراسری داشته که در سایر استانها هم قابل مشاهده است. وی در حاشــیه جلسه هیأت دولت افزود: نوسانهای قیمت مســکن در ماههای اخیر تابع عرضه و تقاضا نیســت و نباید تحلیلکنیما­فزایشقیمتب­هدلیلکاهشع­رضهبودهاست. ســهم بزرگی از عرضههای مسکن وارد بحث سوداگری شده است. همچنین کسانی که میخواستند ارزش پول خود را حفظ کنند آن را تبدیل به ملک کردند. از همه مهمتر متراژ خانههاست؛ پروانههای صادر شده باالی0۴1 و0۵1 متر مربع بوده در حالی که معاملههای ســال گذشــته در تهران انجام شــده زیر 100 مترمربعبود­هونشانمیده­دکهتقاضایج­امعههدفدرب­خشمسکن،خانههای زیر 100 متر بوده است. وی با بیان اینکه چاره مقابله با گران فروشی نخریدن است، گفت: در برنامه اجرایی جامعه هدف برای ما مهم است، قشری که نیازمند مسکن استحتماًبهنقشومساع­دتدولتنیاز­داردوبرنام­هایرابهصور­تجدیشروع کردیموپیشن­هاددادیمکه­رسانههانیز­پیشرفتپروژ­ههاراهفتگی­رصدوارائهک­نند. وزیر راه و شهرسازی گفت: اتصال متروی هشتگرد یکی دیگر از برنامههای اجرایی این وزارتخانه است و راهاندازی این مترو کمک میکند تا مردم سریعتر از این شهر استفاده کنند و بزودی این مترو راهاندازی میشود.اسالمی بیان کرد: امسال در عید سعید غدیر خم با حضور رئیس جمهوری ساخت0۵1 هزار واحد جدید را بهصورت ویدئوکنفرا­نسدرکشورآغ­ازمیکنیمتا­نهضتخانهسا­زیدرکشورفر­اگیرشود./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.