واگذاری سایپا و ایران خودرو در سه مرحله

Iran Newspaper - - News -

رضــارحمان­ی،وزیرصنعت،معدنوتجارت از واگذاری دو خودروســاز بزرگ کشــور به بخش خصوصی در ســالجاری و حداکثر سال آینده خبر داد. رحمانی در خاتمه جلســه هیأت دولت افــزود: واگذاری خودروسازان در سه بخش مورد توجه قرار گرفته که در بخش نخست،اموالوامال­کغیرتولیدی­شاندرتهران­وسایرنقاط کشور واگذار میشود. امسال بناست تا هر یک از خودروسازان سایپا و ایران خودرو هزار میلیارد تومان از این محل واگذاری داشته باشند و نقدینگی آن را در چرخــه تولید وارد کنند. رحمانی با اشــاره به واگذاری شــرکتهای وابســته خودروسازان­بهعنوانبخش­دومموضوعخص­وصیسازیآنه­ا،تأکیدکرد:درمرحله ســوم، خو ِد خودروســاز­ان واگذار میشوند که در این زمینه سازمان خصوصیسازی اعالم کرده که ســهام دولت در خودروســاز­یها وثیقه اســت و این درست است، اما قابلرفعاست. ویخاطرنشان­کرد:بااجراییشد­ناینموارد،منابعمالیج­دیدی حاصلخواهدش­دوخودروساز­انبااینمنا­بعوسایراقد­اماتقادربه­رفعموانعتو­لید خواهندبود./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.