همکاریهمهج­انبهدادسرا­هایکشوربان­ظاممالیاتی

Iran Newspaper - - News -

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور و هیأت همراه، با دادستان کل کشور دیدار و موضوعاتومس­ائلمربوطبه­نظاممالیات­یراموردبحث­قراردادند.محمدجعفر منتظری دادســتان کل کشــور در این دیدار، با اعالم آمادگی این دســتگاه مبنی بر همکاری، تعامل و تبادل تجربیات میان ســازمان امور مالیاتی کشــور و دادستانی کل کشور، اظهار داشت: بیتردید اعتماد عمومی یک سرمایه اجتماعی است که مسیر تحقق اهداف کالن کشور در همه زمینهها را هموار میسازد. امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این دیدار، تصریح کرد: در حال حاضر، هوشمندسازی مبتنی بر ریزدادهها از مهمترین برنامههای این سازمان محسوب میشــود و در تالش هســتیم در حداقل زمان ممکن، اشــراف اطالعاتی ممیزان مالیاتیبرف­عالیتهایاق­تصادیراارت­قاببخشیم./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.