پس لرزههای توهین ترامپ به مردم افغانستان

افغانها یکصدا پیام جنگ و ویرانی رئیس جمهوری امریکا را محکوم کردند

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

از روز دوشــنبه کــه کنفرانــس خبــری مشترک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریــکا و عمــران خــان، نخســتوزیر پاکســتان در واشنگتن برگزار شد تا کنون؛ مــردم، مقامــات افغــان و حتــی طالبان بشــدت خشــمگین هســتند و نمیدانند چگونــه اینهمــه خشــم درونــی را فریــاد بزننــد؛ دلیــل این خشــم هم این اســت کــه راهکار رئیس جمهــوری امریکا برای پایان دادن به جنگ 18 ساله افغانستان «کشــته شدن 10 میلیون افغان و با خاک یکســان شدن کشــور افغانســتا­ن» است. ایــن در حالــی اســت کــه طالبــان دیــروز در واکنــش بــه اظهــارات ترامــپ بــرای نخســتین بــار اعالم کــرد، راهــکار بحران افغانســتا­ن نظامی نیســت بلکه مذاکره است. سخنان ترامپ مبنی بر اینکه اگر بخواهد میتوانــد ظــرف یــک هفتــه بــه جنــگ افغانســتا­ن پایان دهد اما نمیخواهد 10 میلیون افغان کشته شوند و کشورشان از روی نقشه جغرافیایی حذف شود، آنقدر برای مردم، مقامات افغانستان و طالبان ناراحتکنند­ه و در عین حال عجیب بود کــه ارگ ریاســت جمهــوری افغانســتا­ن با صدور بیانیهای از کاخ ســفید خواســت در ایــن بــاره توضیــح دهــد و مقامــات ارشــد افغان از رئیس جمهوری گرفته تا رئیس مجلس سنا و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین رسانههای افغان به آن واکنش نشان دادند. محمــد اشــرف غنــی، رئیــس جمهوری افغانســتا­ن روز سهشــنبه بــا زلمــی خلیــلزاد، نماینــده ویژه امریــکا در امور صلــح افغانســتا­ن در ارگ ریاســت جمهــوری دیــدار و دربــاره اظهــارات جنجالــی ترامــپ بــا او گفتوگو کــرد اما جزئیات این گفتوگو رسانهای نشد. ■ مذاکره؛راهکارپیشن­هادیطالبان ذبیحاهلل مجاهد، ســخنگوی طالبان هم بــا انتشــار اطالعیــها­ی اظهــارات ترامپ را غیرمســئوا­لنه خوانــد و تنهــا راه حــل مشکالت افغانســتا­ن را، مذاکرات صلح دانســت. در ایــن اطالعیــه خطــاب بــه ترامپ آمده اســت: این آرمان را چنگیز، بریتانیا و شوروی ســابق نیز به گور بردند و برعکس امپراطوریه­ایشــان از نقشه زمین محو شد، اما ملت افغانستان هنوز هم سربلند و زنده است و باز هم سربلند و زنــده خواهــد بــود. در ایــن اطالعیــه همچنین آمده اســت: امریکاییها در 18 سال گذشــته نیز از کشــتار افغانها دریغ نکردند. به گــزارش ســایت روزنامه افغانســتا­نی هشــت صبــح، فضلهــادی مســلم یار، رئیس ســنای افغانســتا­ن نیز بــه ترامپ هشــدار داد اگــر بــا مــردم افغانســتا­ن دربیفتــد، ایــاالت متحــده بــه پنــج تکــه کوچــک تقســیم میشــود. وی بــا اشــاره بــه شکســت بریتانیا و شــوروی ســابق در افغانســتا­ن به ترامپ نصیحــت کرد، به چنــد هواپیمــا و امکانــات نظامــی دلش را خــوش نکنــد. زیــرا بــا اینهمــه ادعــا، هماکنــون در افغانســتا­ن زمینگیر شــده است. این مقــام افغان گفــت: اظهــارات اخیر ترامــپ نشــان میدهــد که شــک مردم افغانســتا­ن در رونــد صلحــی کــه امریکا آغاز کرده بجا بوده و دولت ترامپ تحت عنــوان رونــد صلــح، در پی توطئــه علیه مردم افغانستان است. بهگزارش خبرگزاری بخدی افغانستان، حامــد کــرزای، رئیــس جمهوری ســابق افغانســتا­ن هــم اظهــارات ترامــپ را «توهیــن بــزرگ به مــردم افغانســتا­ن» دانست و آن را محکوم کرد. او گفت: این اظهارات آقای ترامــپ بازتاب مکنونات درونــی رهبــری امریــکا در قبال مــردم و کشــور ما بوده و نشــان میدهــد که اینان بــرای زندگــی و کرامــت انســانی هیــچ احترامی قائل نیستند. ■ سیاستمدارع­وامزده روزنامــه هشــت صبــح افغانســتا­ن هــم در تحلیلــی بــا تیتــر «سیاســتمدا­ر عــوام زده» آورد: اظهــارات ترامــپ در مــورد افغانســتا­ن در نشســت خبــری با نخستوزیر پاکســتان، نشان میدهد که نگرانــی از رویکارآمــ­دن سیاســتمدا­ران دستراســتی و پوپولیســت و بــه خطــر افتــادن نظــم لیبرالــی حاکــم بــر روابط بینالملــل خیلــی بجــا اســت. ترامــپ بــه گونــهای در مورد افغانســتا­ن ســخن میگوید که گویی یک دولت خصم است و ایــاالت متحده با آن در جنگ اســت. او وقتی سخن میگفت، اصالً این موضوع را در نظــر نگرفــت کــه امریــکا حضــور مستشــاری و حمایتــی در افغانســتا­ن دارد و بــار جنــگ را نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتا­ن بر دوش میکشــند. این نیروها و مجموع دولت افغانســتا­ن خودشــان را متحــد امریــکا میداننــد و اســناد رسمی هم میان دو کشور در زمان بــاراک اوباما و جــورج بوش امضا شــده است. مبنای حقوقی حضور مستشاری و کمکی نظامیان امریکایی در افغانستان همان اســناد است. جالب است که آقای ترامپ هنوز دقیق درک نکرده اســت که افغانستان متحد واشنگتن است، نه یک دولت خصم. در ادامــه تحلیــل هشــت صبــح آمــده اســت: سیاســتمدا­ران عوامزدهای مثل ترامــپ نهادهــا را بــه هیــچ میگیرند و تصــور میکننــد کــه عقــل کل هســتند. آنــان رســانهها را هم دشــمن میدانند و آرمانشــان رهبری جامعــه از موضع اقتدارگرای­ــی اســت. ایــن موضــوع را فوکویامــا در کتابــش به وضوح تشــریح کــرده اســت. ترامــپ تنهــا در مــورد افغانســتا­ن این طور صحبت نمیکند. او کره جنوبی، ناتو، اروپا و حتی عربستان را گاهگاهــی بــا ادبیــات خیلــی ناشــیانه مخاطب قــرار داده اســت. ترامپ بارها گفتــه اســت، امریــکا هزینه دفــاع از کره جنوبــی و ژاپــن را میپــردازد و مصارف ناتــو هم بر دوش امریکا اســت. این نوع اظهارنظــر مصداق در خطر بودن نظم لیبرالی حاکم بر جهان است. ■ پیامناشیان­هترامپ ســایت دویچه وله آلمان هم در گزارشی نوشت: ترامپ افغانها را عصبانی کرد. او با بیان این مطلب که میتواند در یک هفته به جنگ افغانســتا­ن پایان دهد اما 10 میلیون نفر کشته میشوند و این کشور محو میشــود؛ میخواست به پاکستان و دیگر بازیگران منطقهای این پیام را بدهد کــه اگرچــه امریــکا از دیگر کشــورها برای حــل بحران افغانســتا­ن کمک میطلبد اما این درخواســت کمــک نباید اینگونه تفســیر شــود که امریکا ضعیــف و ناتوان است. معلوم نیست عمران خان و دیگر بازیگران منطقهای این پیام را آنطور که ترامپ دلش میخواســته دریافت کرده باشند اما آنچه واضح است این است که در افغانســتا­ن همه حتی طالبان بشدت سخنان ترامپ را محکوم کردند. فائض محمد زالند، ســخنگوی دانشگاه کابل به دویچه وله گفت: صحبت کردن دربــاره امــکان ریختن بمبهای بیشــتر بر ســر مردم و کشــتن میلیونها نفر را به هیــچ وجه نمیتــوان خوب تفســیر کرد. افغانستان شــاید فقیر و جنگ زده باشد اما هیچ ابرقدرتی نمیتواند آن را از روی زمین محو کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.