بیوگرافی استاد رسام ارژنگی

Iran Newspaper - - News -

■ سال 1272 در تبریز متولد شد. ■ سال 1289 به تفلیس رفت و وارد هنرستان نقاشی تفلیس شد و پس از چند سال به آکادمی مســـکو روانه شد و درنهایت اصول نقاشی مدرن را در این دو شهر فرا گرفت. ■ پس از پایان تحصیل در اروپا، به تبریز بازگشت و در سال 1298 همراه همسر و فرزند به تهران آمد و نگارستان ارژنگی را بهعنوان اولین نگارخانه تهران تأسیس کرد. ■ ســـال 1317 اولین هنرســـتان صنایع مســـتظرفه تبریز را بنیان گذاشت و پنج سال نیز مدیر آن بود. ■ پس از چند سال به تهران مراجعت و فعالیت هنری را در این شهر ادامه و برای نخســـتین بار در ایران اقدام به طراحی و چاپ الگوهای نقاشی برای آموزش نقاشـــی به دانشآموزان ابتدایی کرد. تدریس نقاشـــی در دارالفنون و دبیرســـتا­نهای دیگر تهران ثمره همین دوران بود. ■ ارژنگی در شـــاعری نیز طبعی روان داشـــت و از جوانی شـــعر میسرود و در اردیبهشت سال 1333 ثمره 30 سال شاعری خود را در دیوان ارژنگی منتشر کرد. ■ از او بالغ بر دو هزار تابلوی نقاشـــی، مینیاتور، سیاه قلم، طرح، کاریکاتور و تندیس بر جای مانده کـــه امروز این آثار پراکندهاند و بخش بزرگی از آن در مجموعه فرزندشان، هما ارژنگی نگهداری میشود. ■ او درنهایت پس از یـــک عمر فعالیت هنری، در ســـوم مرداد 1354 روی در نقـــاب خاک کشـــید و در قطعه 8 بهشـــت زهرای تهران دفن شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.