نمی توان در مقابل <بیت کوین> منفعل بود

Iran Newspaper - - News -

ابوالحســن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجــازی درباره آخرین نتایج تصمیمگیــر­ی بــرای نحوه برخــورد با ارز دیجیتــال گفت: مــا تصمیمگیری و اجرا درباره این موضوع را بر عهده دولت گذاشتیم و دولت باید ببیند توانایی اجرای این کار را دارد یا ندارد. بهگزارش ایســنا، فیــروز آبادی در ادامــه گفت: در داخل دولــت اختالفاتی در ایــن بــاره وجود داشــت؛ وزارت نیرو معتقد اســت نمیتواند بــرق این بخش از صنعــت را تأمیــن کند یا این قســمت از فعالیتهای اقتصــادی را صنعت نمیداند و اینها اختالف نظرهایی است که امیدواریم در کمیسیون اقتصادی دولت به نتیجه برسد. دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به پیشنهاد استخراج ارز دیجیتال در ساعات غیرپیک مصرف برق بیان کرد: در ساعات غیرپیک میتوان این کار را کرد، یا به کســانی که نیروگاه دارند این امکان داده شــود که در اضافه ظرفیت خود این کار را ســاماندهی کنند یا میشــود برای استخراج، تعرفه خاص برق گذاشت؛ راههای مختلفی وجود دارد. فیروزآبادی همچنین خاطرنشان کرد: معتقدم ما در مقابل یک امر واقعشده قرار گرفتیم و آن این اســت که تعداد زیادی دســتگاه ماینر وارد کشــور شــده و چه بخواهیم و چه نخواهیم تعداد دیگری هم وارد خواهد شد؛ بنابراین بهتر اســت دولت بهصورت جدی احســاس مســئولیت کــرده و ایــن کار را از طریق مقرراتگذار­ی مناســب و هدایت، ســازمانده­ی کند.رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اگر چه در شــرایط کنونی به اســتخراج بیتکوین بهعنوان راهی برای درآمدزایی و ارزآوری نگاه میشود، اما در شرایطی که ضوابط مشخصی بــرای این کار وجود نــدارد، اگر این روند بهصورت زیرزمینی ادامه پیدا کند، نه تنهــا درآمــدی نصیب دولت نخواهد کرد بلکه آماری هــم از دخل و خرج آن به دست نمیآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.