مردم هم باید در تغییر شهر مشارکت کنند

شهردار تهران در آستانه انتخابات شورایاریها:

Iran Newspaper - - News - حمیده‌امین ‌یفرد خبرنگار

فــردا پنجمیــن دوره انتخابات شــورایاری­ها در 352 محلــه تهــران برگزار میشــود. میلیونها تهرانــی کــه واجــد شــرایط رأی دادن شــناخته میشــوند، میتواننــد بــا مراجعــه بــه هــزار و 700 شــعبه اخــذ رأی در مــدارس، مســاجد و حســینیهها، کاندیداهــ­ای مــورد نظــر خــود را انتخــاب کننــد. برگــزاری ایــن دوره از انتخابات البته با چالشهای زیادی مواجه بود، بهطوری کــه برخی از عدم برگزاری این دوره از انتخابات خبر میدادند. اما در نهایت این پیروز حناچی، شهردار تهران بود که دو روز مانده به انتخابات شــورایاری­ها، در حاشــیه جلســه هیــأت دولت حجــت را تمــام کــرد تــا تهراننشــی­نها پس از همــه ایــن کــش و قوسهــا، بــا خیــال آســوده، منتخبیــن خــود را راهــی شــورایاری­ها کنند. در ایــن دوره عالوه بر اینکه تعــداد اعضای اصلی هر محله از 7 نفر به 9 نفر افزایش یافته اســت، رد صالحیتها نیز کاهش چشــمگیری داشــته اســت. در ایــن دوره 12 هــزار و 328 نفــر تأییــد صالحیت و تنها 56 نفر رد صالحیت شــدهاند. ایــن درحالــی اســت کــه 242 نفر هــم بهعلت نقــص در پرونده، امکان حضــور در این دوره از انتخابات را از دســت دادهانــد. 25 درصد تأیید صالحیتشــد­گان زن هســتند کــه میتواننــد ترکیــب جنســی شــورایارا­ن تهــران را تغییــر دهنــد. زنان شــاغل در کابینه و فعــاالن حقوق زن از جملــه معصومــه ابتــکار و شــهیندخت مــوالوردی تأثیــر زیادی در تشــویق زنــان برای حضــور در ایــن دوره داشــتهاند. نکتــه مهمتــر البتــه ترکیــب جمعیتی جــوان پنجمیــن دوره اســت. براســاس آمارهــا 67 درصــد کاندیداها زیــر 45 ســال ســن داشــتهاند. امروز از ســاعت 8 صبــح، مهلــت قانونــی تبلیغات شــورایارا­ن بــه پایــان میرســد. ایــن انتخابــات، نخســتین تجربه برگــزاری انتخابات الکترونیک در شــهر تهران است.شــهردار تهران در حاشــیه جلســه هیــأت وزیــران و در جمــع خبرنــگارا­ن دربــاره حواشــی ایجاد شده پیرامون برگزاری انتخابات شــورایاری­ها در تهران با اشاره به استعالمهای انجام شــده از مراجع ذیصالح گفت: براســاس اســتعالمی کــه از معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری انجام دادیــم، نظر خانم جنیدی در این زمینه مثبت بوده و انتخابات در موعد مقرر خود یعنی فردا برگزار میشود. بــه گزارش «ایــران» پیروز حناچــی همچنین با بیان اینکه وجود شورایاریها زمانی مؤثر است که مردم ببینند بواسطه انتخاب نمایندگانش­ان در شورایاریها، کیفیت زندگیشان باال میرود، به «ایران» میگوید: در واقع به میزانی که ما این عرصه را برای شورایاریها باز میکنیم، آنها به موفقیت دســت پیــدا میکننــد وگرنه بــه مرور شــورایاری­ها، بــه جــای منافع عمومــی، منافع گروهــی خاص یــا منافــع خودشــان را تعقیب میکنند. به میزانی که تصمیمات شورایاریها بر زندگــی مردم اثر بگــذارد، میتواند نگاه ما و مردم را به شورایاریها کامالً تغییر دهد. وی با اشــاره به اینکه مردم باید در تغییر شــهر مشــارکت کنند ادامه میدهد: چون در قوانین، چنــدان روشــن به موضوع شــورایاری­ها اشــاره نکردهایــم، هرزمان که بحــث انتخابات مطرح میشــود، در ســطح کالن بحثهــای زیــادی داریم که شورایاریها قانونیاند یا نه زیرا قانون به شکل صریح به این موضوع نپرداخته است. در قانــون آمــده کــه شــوراهای شــهر میتوانند زیرمجموعهه­ــا یا انجمنهایی داشــته باشــند، ولــی مثــل انتخابــات مجلس یا شــورای شــهر همه جزئیات آن کامالً مشــخص نشــده است. بههرحال ایدهآل این اســت که هنگام تصویب بودجه برای شهر ردیفهای بودجه در مقیاس محلهها به پروژهها اختصاص یابد که مردم هر محله بیشــترین اتفاقنظر را روی آنهــا دارند و این میسر نمیشــود مگر اینکه ما سازوکارهای­ی داشــته باشــیم که این خواســتهها را از الیههای زیریــن به الیههای باالتر منعکــس کند. یکی از این راهها شورایاران هستند. فاقدیــن کارت ملــی هوشــمند برای شــرکت در انتخابــات شــورایاری­ها چــه کننــد؟ ســخنگوی ســازمان ثبتاحــوال میگویــد شــهروندان فاقد کارت ملــی هوشــمند میتواننــد بــا اســتفاده از رسید تکمیل ثبتنام، برای شرکت در انتخابات شورایاریها استفاده کنند. کسانی که هنوز نسبت بــه ثبتنــام کارت ملــی هوشمندشــا­ن اقــدام نکردهانــد باید هرچه ســریعتر اقدام کــرده تا به وسیله رسید دریافتی این ثبتنام را انجام دهند. سیفاهلل ابوترایی تأکید میکند: کسانی که کارت ملــی نداشــته یا شــماره ملــی خــود را فراموش کردهاند اگر نیاز به گواهی در این خصوص دارند میتوانند به دفاتر پست و پیشخوان و ثبتاحوال مراجعه کنند و با اعالم مشخصاتشــا­ن نسبت به شماره ملی خود آگاه شوند.

موظــف بــه اجــرای مصوبــه دولــت دربــاره برگزاری انتخابات شورایاریها هستیم

عیســی فرهــادی، فرمانــدار تهــران نیــز در این زمینــه با بیــان اینکــه تا ایــن لحظــه موظف به اجرای مصوبه دولت درباره برگزاری انتخابات شــورایاری­ها هســتیم، میگویــد: در برگــزاری انتخابــات شــورایاری­ها در حقیقــت بحــث مشارکت مردمی مطرح اســت؛ اگرچه مراحل قانونی و آییننامه آن باید طی شود، اما از آنجا که مصوبه دولت اســت تا این لحظه ما موظف به اجرای مصوبه دولت هستیم. رئیــس کمیتــه اطالعرســا­نی پنجمیــن دوره انتخابــات انجمنهــای شــورایاری محــالت شــهر تهــران، بــا تأکیــد بــر آمادگی شــهرداری تهران بــرای برگزاری پنجمیــن دوره انتخابات شورایاریها میگوید: همه تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات از سوی ستاد برگزاری، هیأت اجرایــی و هیــأت نظــارت فراهم شــده اســت و در ایــن انتخابــات 11 کمیتــه بــا حکــم شــهردار تهران به ســتاد برگزاری انتخابات کمک کرده و گزارشهای نهایی خود را در جلسهای مشترک ارائه دادهاند. غالمحســین محمدی، با بیان اینکه شهرداران مناطــق بهعنــوان رؤســای هیأتهــای اجرایی مناطق پیشبینیهای الزم را درباره مشــارکت جــدی مــردم چــه در بحــث تبلیغــات و چــه در حــوزه پشــتیبانی بــرای برگــزاری انتخابــات الکترونیــ­ک در نظر گرفتهانــد، میافزاید: بیش از ۶ هزار نفر از پرســنل شهرداری تهران، وزارت کشــور، اســتاندار­ی و فرمانــدار­ی و اداره کل آموزش و پرورش در راستای برگزاری انتخابات بــا هیــأت اجرایــی همــکاری خواهنــد داشــت. همچنین شــهروندان میتوانند بــرای دریافت لیســت کاندیداها و شــعب اخذ رأی به تفکیک محــالت، بــه آدرس Shorayari.tehran.ir مراجعــه کرده یــا نام محلــه خود را به شــماره 137000007۶ ارسال کنند. وی ضمــن قدردانــی از همــکاری و همراهــی وزارت کشــور، اســتاندار­ی و فرمانــدار­ی تهــران بــرای برگــزاری پنجمیــن دوره انتخابــات شــورایاری­ها، تأکیــد میکند: شــهرداری تهران در ایــن مدت همکاری جدی را با وزارت کشــور در خصــوص برگــزاری انتخابــات الکترونیــ­ک کــه متضمــن اخــذ صندوقهــای الکترونیک و نرمافزارها­ی پشتیبان بود، داشته است. وی بــا تأکیــد بــر اینکه نیــروی انتظامــی و یگان حفاظــت شــهرداری تهــران مســئولیت حفــظ امنیــت شــعب رأیگیــری را برعهــده دارنــد، میگوید: بنا به دســتور شــهردار تهران، کارکنان شهرداری فردا همزمان با برگزاری انتخابات در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.