دیلی میل (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

ایــن روزنامه بــا تأکید بــر تبعــات فتح جام جهانــی کریکــت 2019 توســط انگلیــس، از «جیسون روی» یکی از بهترینهای کریکت این کشــور خواســته اســت با همــان جدیتی در دیدار ســنتی و تازه تیمهای ملی کریکت انگلیــس و ایرلنــد جنوبــی شــرکت کنــد که ضمیمه نمایشهای آنــان در جام جهانی بود و فتح آن پیکارها را موجب شد. عکسی از تمرین جــدی «روی» نیز صفحه اول این نشریه را تسخیر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.