ابوال (پرتغال)

Iran Newspaper - - News -

مطلــب اصلــی و عکــس نخســت این نشریه مرتبط با 65 ساله شدن خورخه ژســوس، ســرمربی ســالهای طوالنــی باشگاه بنفیکای پرتغال و نقش و سهم بارز وی در پیشــرفت فوتبال این کشــور طی یک ربع قرن اخیر است. نگاهی به شــرایط و جایگاه پائولو کونترائو، مدافع چپ ســابق رئال مادریــد هم که مدتی اســت به پورتــو پرتغــال انتقــال یافته، دیگر مطلب اصلی ابوال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.