سفر 3 روزه وزیر ورزش عراق به ایران

Iran Newspaper - - News -

ظهــر دیروز (چهارشــنبه) با دعوت مســعود ســلطانیفر احمــد ریــاض طالب، وزیــر ورزش عراق به مــدت 3 روز بــه ایــران آمــد. وزیــر ورزش و جوانان گفت: «قرار اســت روی محورهــای مختلــف همــکاری ورزشــی، فرهنگــی و جوانــان جلســاتی داشته باشیم. روابط دو کشور در این سالها رو به افزایش بوده است. تالش ایــن اســت از ظرفیتهایی که ما داریم برای توســعه ورزش عراق اســتفاده شــود.» احمد ریاض طالب وزیر ورزش عراق هم گفت: «ما اینجا هستیم تا ریشههای ورزشی و جوانان را مستحکم کنیم. به ایران آمدیم تا نشان دهیم رابطــه ما درخصوص امور ورزشــی و جوانان نه تنها قطع نشــده بلکه ادامه دارد و قویتر از گذشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.