مصدومیت شدید و دوری طوالنی مدت «آسنسیو»

Iran Newspaper - - News -

مارکــو آسنســیو، مهاجــم جــوان رئــال مادریــد بــه ســبب پــاره شــدن ربــاط صلیبیاش طی بازی روز گذشته تیمش با آرسنال در جریان مسابقات «تور قهرمانان» ماهها از میادین دور خواهد ماند. آسنســیو در این دیدار یک گل برای کهکشــانیه­ا زد اما فقط 20 دقیقه در میدان حضور داشــت و به دلیل عارضه فوق، زمین را ترک کرد. رئال این مســابقه را پس از تســاوی 2-2 در جریان بازی، با ضربات پنالتی فتح کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.