گرفتن طالی المپیک بعد از 7 سال هم شیرین است

کمیل قاسمی در گفتوگو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار

قهرمانی بعد از خداحافظی! این اتفاقی اســت که بــرای کمیل قاســمی رخ داده. ایــن کشــتی گیــر آزادکار کــه حــدود یک مــاه پیش،بعــد از شکســت در انتخابی تیــم ملــی مقابــل پرویزهــاد­ی از دنیای قهرمانی کشــتی خداحافظــی کرد، حاال در اتفاقی غیرمنتظره در آســتانه کســب مــدال طالی المپیــک قــرار دارد. ماجرا از ایــن قرار اســت که کمیــل در المپیک 2012 لنــدن و در مرحلــه نیمــه نهایــی وزن 120 کیلوگــرم برابر آرتــور تایمازوف ازبک در دو تایم با بدشانسی و در کلینچ شکست خورد. قاسمی سپس در شانس مجدد، رپهشاژ ما تو ها یــن از آلمــان را شکســت داد و در نهایت تــرول دالگنف آمریکایــی را مغلــوب کــرد تــا بــه مدال برنز المپیک دســت یافــت اما حاالپس از 7 سال، در بررسی مجدد نمونه تست دوپینــگ که توســط کمیتــه بینالمللی المپیک صورت گرفت، تســت دوپینگ تایمازوف ازبکســتان­ی مثبت اعالم شــد و مدال طالی این کشــتیگیر در المپیک لندن پس گرفته شــد. پیش از این مدال نقره داویت مودزماناشو­یلی گرجستانی در همیــن وزن هــم بــه دلیــل دوپینــگ گرفتــه شــده بود. بــه ایــن ترتیــب، باید منتظر اعالم رســمی تغییــر رنگ مدال قاسمی از برنز به طال باشیم.

این کشتی گیر جویباری در خصوص مثبــت شــدن آزمایش دوپینــگ نفرات اول و دوم المپیک لندن در 120 کیلوگرم به خبرنــگار «ایران» گفــت: «آن طور که مشخص است، مدال طال طبق مراتبی کــه دارد بــه با ز ند ه هــا ی تا یمــا ز و ف میرســد. مــن هــم چــون در بازی ما قبل فینال به او باختم، مــدال هــم بایــد بــه صــورت قانونــی به من برســد. البتــه مــن در المپیک لندن برنــز گرفتم ولــی دارنده مــدال نقره آن مسابقات هم دوپینگش چند ماه پیش اعالم شد.» کمیل که مدال نقره المپیک 2016 ریــو را هــم در کارنامــه خــود دارد، دربــاره اینکــه چــه احساســی دارد از این که قرار اســت مــدال طــالی المپیک به او برســد، چنین پاســخ داد: «طبیعتاً آن مدالــی که ورزشــکار پای ســکو میگیرد، لــذت دیگــری دارد ولــی االن بعــد از 7 ســال هم ایــن اتفاق، خوشــحال کننده و شیرین است و امیدوارم نتیجه زحماتم درآنمسابقا­تراببینم.غیرمنتظرهب­ود، یک حسی است که تا به حال تجربهاش نکرده بودم. آن زمان هم ما در سیســتم نابرابری مســابقه دادیم و اگر شــرایط به گونه دیگری بود، شاید اتفاقهای دیگری میافتاد. پارســال مــدال طالی المپیک 2008 پکــن را از تایمــازوف گرفتند و االن هــم طــالی 2012 لنــدن را. وقتــی خبــر گرفتــن مدال طالی المپیــک 2008 او را شنیدم احتمال میدادم که ممکن است برای کشــتیهای او در المپیک 2012 هم چنیــن اتفاقــی بیفتــد و او دوپینگ کرده باشد.» قاسمی که نقره قهرمانی جهان )2014( و طال، نقره و برنز قهرمانی آســیا را در کارنامــه اش دارد، حاال با این اتفاق اولین کشتی گیر سنگین وزن تاریخ ایران (آزاد و فرنگی) اســت که صاحب طالی المپیــک میشــود. او دربــاره ایــن اتفاق میگویــد: «کشــتی ایــران قطعــاً نفرات بــزرگ و خوبــی در ســنگین وزن داشــته و مــن در ایــن ســالها تــالش کــردم کــه بتوانــم پرچم ایران را به اهتزاز دربیاورم. درگیر این رکوردها و آمارها نیستم؛ مهم ایــن بود که من کار خــودم را انجام دادم و حــاال نتیجــهاش را بعــد از چنــد ســال خواهم دید. حاال هم که این اتفاق افتاده خوشحالم.»

او درباره حضورش در برنامه «ستاره ســاز» که مســابقه اســتعدادی­ابی فوتبال اســت، چنیــن توضیــح داد: «بــه دعوت محمدرضــا احمدی مجــری این برنامه کــه از دوســتانم اســت، رفتم. آن شــب، شــب تولــد امام رضــا(ع) بــود و من هم چــون افتخار خادمی حرم امام رضا (ع) را دارم، بــه اتفــاق ســیدمهدی رحمتــی کــه او هم خــادم حرم اســت، بــه عنوان میهمانهای ویژه دعوت شدیم.» کمیل قاســمی در پایــان بــه انتخــاب علیرضــا دبیر به عنــوان رئیس جدید فدراســیون کشتی اشاره کرد: «دبیر قهرمان المپیک و از جنــس کشــتی امیــدوارم حضــورش تأثیرگذارب­اشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.