بیرانوند: حاضرم تا تورین بدوم

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش/ گرفتن پنالتی کریســتیان­و رونالدو در بازی ایــران- پرتغــال در جــام جهانــی 2018 روســیه، بــه خاطرهای فراموش نشدنی بــرای علیرضــا بیرانونــد تبدیــل شــده و دروازهبــا­ن ملیپــوش پرســپولیس امیــدوار اســت ایــن بــار در قالب سری A ایتالیا فرصت رویارویی با رونالدو، فوق ستاره یوونتوس را به دست آورد. سهشــنبه سایت توتومرکاتو ایتالیا خبر داد که بیرانوند منتظر پاسخ باشگاه تورینو برای انتقال به این باشــگاه اســت. در همین خصوص بیرانوند دیروز هم صحبتی کوتاه با روزنامه توتواســپو­رت داشــت. این نشــریه که جزو منابع خبری نزدیک به تیمهای شــهر تورین محســوب میشود، در گوشهای پایین جلد خود، تصویر بیرانوند را در کنار جوایز فردیاش چاپ کرد و نوشت: «بیرانوند دروازهبان ایرانی که پیش از این گفته بود رؤیای پوشــیدن پیراهن تورینو را دارد، حاال رؤیای بــازی در دربــی تورینو مقابــل کریســتیان­و رونالــدو را دارد و میگوید کــه میتواند عملکرد خوبی در لیگ فوتبال ایتالیا داشــته باشــد. برای تورینو این یک فرصت است که به بازارهای ناشناخته ورود کند.» توتو اسپورت به نقل از بیرانوند نوشته اســت: «رؤیای بــازی در دربی تورین مقابل کریســتیان­و رونالــدو را دارم. حاضرم برای رســیدن به تورینو تــا آنجا بدوم چون خودم را برای بــازی در این تیم آماده میبینــم.» بیرانوند برای پیوســتن به تیمــی ابراز تمایل کرده کــه در حال حاضر ســنگربانی همچون سالواتوره سیریگو دارد. این دروازهبان ایتالیایی 32 ساله ماه جوالی ســال 2017 از پاری ســن ژرمن بــه عنوان بازیکن آزاد به تورینو پیوســت و تابســتان سال گذشته به خاطرعملکرد خوبش باشگاه قرارداد او را تا سال 2022 تمدید کرد. با تمام این اوصاف، خبرهای تأیید نشده حاکی از آن است که عالوه بــر تورینو، تیمهای کالیــاری، آتالنتا و فیورنتینا دیگر مشــتریهای ایتالیایی بیرو هســتند. در این شــرایط، محمد پنجعلی کاپیتان اســبق تیم ملی و پرســپولیس به اخبار منتشــر شــده مبنی بر پیشــنهاده­ای اروپایی بیرانوند واکنش نشان داد: «بــه نظر مــن بیرانوند بهتریــن دروازهبــا­ن آسیاســت و حفظ ایــن بازیکن برای پرسپولیس بسیار مهم است. اعتقاد دارم که 0۵ درصد قهرمانیهای پرسپولیس مربوط به بیرانوند میشود چون او حاکم مطلق 18 قدم زمین بود و با پرتابهای بلند خود ضد حمله ایجاد میکرد. امیدوارم که او در پرسپولیس بماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.