بازگشت مهاجم تراکتور به لیگ اسکاتلند

Iran Newspaper - - News -

لی هــری اروین، مهاجــم بریتانیایی فصــل قبل تراکتور کــه اختالفات مالی مســتمری بــا این باشــگاه تبریزی داشــت، دیــروز به عضویت باشــگاه راس کانتــی اســکاتلند درآمد. او پیشــینه بــازی در تیمهای مــادرول و کیلمارتاک اسکاتلند را هم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.