روی خوش تهرانیها به صندوق رأی

زنان و جوانان با پیشتازی در انتخابات شورایاریها­ی محالت به یاری اداره شهر آمدند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

انتخابات شــورایاری­ها دیــروز در حالــی وارد پنجمین دوره از برگزاری خود شــد که باوجود فــراز و فرودهای زیادی که برای «برپایی» پشــت ســر گذاشــته بود، با اســتقبال بینظیر مردم مواجه شد و توانست تا پایان مهلت قانونی، رکورد بیش از 500 هزار شرکتکننده را بزند. روز جمعه برای نخســتین بار یک انتخابات تمام الکترونیکی برگزار شــد تــا تجربه جدیدی از مشــارکت مدنی در کالنشــهر تهران به تصویر کشــیده شــود. بــه طور حتــم مصوبه دولت در اوایل اولین ماه تابســتان مهمترین دلیلی اســت که امروز انتخابات شــورایاری­ها بعد از آن همه تالش برای برگزار نشــدن، شــکل قانونــی مییابــد. دولــت بــرای برگــزاری پنجمیــن تجربــه پارلمان محلی شــهر، بــا قدرت پشــت مدیران کالنشــهر تهران ایســتاد تا خأل نبود یــک مصوبه قانونی، بزرگترین مشــارکت فعال مدنی پایتخت نشــینها را به ســایه نبــرد. زنان در این انتخابــات بــا 25 درصد مشــارکت، اگرچه همچنان در برابــر حضور 75 درصدی مــردان عقبتر بودنــد، اما با افزایش چند درصدی نســبت به دورههای گذشــته نشــان دادند که شــهر زنانه امروز، به حضور مدیران، فعاالن و تصمیمگیرند­گان زن، بیشتر از گذشته نیاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.