توقف توافقنامهه­ای میان فلسطین و رژیم صهیونیستی

Iran Newspaper - - News -

محمود عباس، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین، روز پنجشنبه اعام کرد که تمامی توافقهای خود را با رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق در میآورد. ایــن تصمیــم یــک روز پــس از آن گرفته شــد کــه امریــکا تاشهای ســازمان ملــل متحد بــرای متوقف کــردن شهرکســازی­ها و تخریب خانههــای مردم فلســطینیه­ا را با موانع متعددی روبهرو کرد. عباس در ســخنرانیا­ی در شهر راماهلل اعام کرد: «ما تصمیم رهبری تشــکیات خودگردان را مبنی بر توقف تمامی توافقنامهه­ا اعام میکنیم. ما فورا کمیتهای تشکیل میدهیم تا ببینیم چطور میشود این تصمیم را فوراً وارد فاز اجرایی کرد». به گزارش فرانس 42، او اگرچه پیش از این چنین تهدیدی را مطرح کرده و اجرا نکرده بود اما این بار اعام کرده مصرانه اجرایی شدن آن را پیگیری خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.