چین همچنان در حال واردات نفت ایران است

Iran Newspaper - - News -

آمارگمرکچی­ننشانمیدهد­باوجودتشدی­دتحریمهایا­مریکاوعدمت­مدیدمعافیت­از تحریمهاینف­تیبرایچین،امااینکشور­همچنانبهوا­رداتنفتازا­یرانادامهد­ادهاست. بهگزارش بلومبرگ، بر اســاس آمار رســمی ارائهشده توسط گمرک چین که منتشر شد، این کشــور در ماه ژوئن 55۸ هزار تن نفت از ایران وارد کرده اســت که معادل روزانه 9۰2 هزار بشکه بوده است. اگرچه این آمارها از کاهش واردات نفت ایران توسط چین حکایت دارنــد، اما همیــن ادامه واردات نفت ایران برای پکن نشــانه نادیــده گرفتن تحریمهای امریکاتوسط­اینکشوراست./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.