جذابیتهای یک دفترچه یادداشت خیالی

Iran Newspaper - - News - زهره مسکنی خبرنگار

کوثر عظمیی نویسنده الجزایری است کــه داســتانها­ی کوتــاه او در ســالهای 2006 و 2008 برنــده جایــزه نویســنده جــوان فرانســوی زبــان مــوره و جایــزه جشــنواره بینالمللــ­ی کتــاب و ادبیات الجزایــر شــده اســت. «داراییهای ما» شــامل سه داســتان در هم تنیده است که اولــی ماجرای ادمون شــارلو، فردی عاشــق ادبیــات اســت کــه تصمیــم میگیــرد در الجزایر یک کتابفروشــ­ی و انتشارات به نام داراییهای حقیقی راه بیندازد. داستان این شخصیت واقعی، از طریــق دفترچــه یادداشــتی خیالــی بیان میشــود که به زیبایی سیر تکامل ایــن رؤیا را از شــکلگیری ایــدهاش در ذهــن شــارلو تا کشــف اســتعداده­ایی شــگرف همچــون آلبرکامــو و چــاپ اولیــن آثــار آنها بــه تصویر میکشــد. داســتان دوم توصیف بخشی از تاریخ الجزایــر و زندگی مــردم آن طی دوران اســتعمار، جنگ جهانــی دوم و جنگ داخلــی بــرای بازپسگیــر­ی اســتقال است. داستان سوم نیز ماجرای جوانی به نام ریاض و هم ســن و ســال ادمون شــارلو در ابتدای فعالیت ادبی اســت که برعک ِس او هیــچ عاقهای به کتاب و ادبیات ندارد. «داراییهای ما» اولین کتابی اســت کــه از کوثر عظیمــی، این نویســنده الجزایری، به فارســی منتشر میشود. ■ داراییهای ما ■ نویسنده:کوثرعظیمی ■ مترجم: سارا سدیدی ■ ناشر: روزنه ■ سال انتشار: 1397

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.