نجات صنعت تلفن همراه با گوشی های نسل پنجم

مؤسسه پژوهشی «گارتنر» اعالم کرد

Iran Newspaper - - News - میترا جلیلی خبرنگار

هرچنــد اکنــون شــبکههای 5G (اینترنت نســل پنجــم) تنهــا در مناطق خاصــی از جهان وجــود دارنــد و تعــداد کمی تلفن همراه مجهز به 5G در دنیا فعال هستند ولی تازهترین گزارش مؤسسه گارتنر نشان میدهد که نســل آینده ارتباطات در چند ســال آینــده تغییر جــدی خواهد داشــت و تــا ســال 2023 نیمــی از کاربــران تلفــن هوشمند یک گوشی 5G خواهند داشت. ■ ســهم 15درصــدی گوشــیهای5­G در 2023 طبق گزارش گارتنر(بزرگترین مؤسســه جهــان کــه در صنایــع آی تــی پژوهــش انجــام میدهد)، گوشــیهای 5G درحال حاضر رشد بســیار کندی دارند به صورتی که ســهم آنها از بازار تلفنهای هوشــمند جهــان، در ســال آینــده میــالدی(0202) درنهایــت بــه 6درصــد میرســد امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه گوشــیهای 5G بــه همیــن ســهم کــم بســنده میکننــد چــرا کــه در ســال 2023 ایــن گوشــیها ســهم 15درصــدی از بــازار تلفنهــای هوشــمند را ازآن خــود خواهنــد کــرد. درحــال حاضــر فقــط چنــد مدل گوشــی موجود در بازار، نسل پنجم اینترنت(G5) را حمایــت میکنند که از آنهــا میتوان به سامســونگ گلکســی اس 10 نسل پنجم، ‪OPPO Reno‬ نســل پنجــم، شــیائومی میمیکــس 3 نســل پنجم، ال جــی V50 ThinQ نســل پنجم، موتــوروال موتو Z3 و همچنین sulPenO7پر­ونسلپنجماش­اره کرد.بجزشیائومی­وموتوروالن­سلپنجمکه بهــای 700 دالری دارند، قیمت برندهای دیگــر از هــزار دالر باالتــر اســت و بیشــتر کاربران توانایــی مالی پرداخت این میزان هزینــه را بــرای خریــد یک گوشــی ندارند. بــه همیــن دلیــل هــم تحلیلگــرا­ن حوزه آی تی معتقدند اگر تولیدکنندگ­ان گوشی میخواهند تعداد بیشــتری مشتری برای محصوالتآین­دهخودپیداک­نندبایدبهف­کر توسعه گوشــیهای میان رده نسل پنجم ارزان قیمت باشــند تا کاربــران را به خرید این محصوالت ترغیب کنند. گفتنی است کــه این توصیــه، مورد توجه جــدی برخی تولیدکنندگ­ان گوشی قرار گرفته و بهعنوان مثــال برنــد Honor از زیرمجموعهه­ــای هوآوی، سامســونگ و همچنین شیائومی Redmi کار خــود را در ایــن زمینــه آغــاز کردهانــد و میخواهند با ارائه گوشــیهای نسل پنجم میان رده، در سال 2023 سهم مناسبی از بازار گوشیهای نسل پنجم را به خوداختصاصد­هند. ■ کاهشرشدفرو­شمحصوالتدی­جیتال البته درحالی آیندهای روشــن بــرای 5G و گوشــیهای مجهز به این فناوری ترســیم میشود که عمالً بازار جهانی تلفن همراه و ســایر محصــوالت دیجیتــال، رونــدی رو بــه افــول دارد. مؤسســه پژوهشــی گارتنــر تخمیــن میزند کــه میــزان فروش لــوازم دیجیتال(کامپیوترهـ­ـای خانگی، لپ تاپ، تبلــت و تلفــن همــراه) در جهــان کاهش خواهد یافت و تا پایان سال 2019 میالدی، ایــن میــزان فــروش درمجمــوع معــادل 2.2میلیــارد خواهــد بــود که روند کاهشــی ســاالنه 3.3درصــدی را نشــان میدهــد. طبق پیشبینی مؤسســه پژوهشی گارتنر، انتظــار مــیرود این کاهش میــزان فروش بــرای تلفــن همراه بیشــتر باشــد و درواقع این محصوالت، وضعیت نامناســب تری دارند.تحلیلگرانا­ینمؤسسهمعت­قدنددر سالجاری میالدی، میزان فروش جهانی تلفن همراه تــا 57.3درصد کاهش یافته و تعــداد گوشــیهای به فروش رســیده، تا پایان ســالجاری به 57.1میلیارد دستگاه میرسددرحال­یکهاینرقمد­رسالگذشته میــالدی 18.1میلیــارد عــدد بــوده اســت. همچنیــن اگر بخواهیم این رقم را با ســال 2015 مقایســه کنیم باید بگوییم که شاهد

کاهــش 10 درصدی فروش تلفن همراه تا پایان 2019 نســبت به ســال 2015 خواهیم بود، چرا که در این سال 9.1میلیارد دستگاه تلفنهمراهد­رجهانبهفرو­شرسیدهبود. موضــوع دیگــری کــه مؤسســه گارتنــر بــه آن اشــاره داشــته، ایــن اســت کــه بــا وجود توســعه G5، فــروش جهانــی تلفنهــای هوشــمند بــا 5.2درصــد کاهــش فــروش، بدتریــن روزهای خود را میگذراند هرچند بــه گفتــه محققــان، تولیــد گوشــیهای میــان رده و ارزان قیمــت5G میتوانــد در آینــده، ایــن معادلــه را بــه هــم بریــزد. گارتنــر همچنیــن پیشبینــی کرده اســت

کــه گوشــیهای تاشــدنی 5درصد از بــازار گوشــیها را تــا ســال 2023 در اختیــار خواهنــد داشــت که بــه رقمــی نزدیک به 03میلیــون دســتگاه میرســد. البته همه اینهــا در شــرایطی اســت کــه مشــکالت امــروزی گوشــیهای هوشــمند تاشــدنی، حل شود و دیگر شاهد مشکالتی همچون گوشــی تاشــدنی سامســونگ گلکســی نباشــیم. در صــورت حــل ایــن مشــکل، حتــی ممکــن اســت شــاهد رشــد بیشــتر ایــن بخــش از بــازار تلفــن همراه باشــیم. البتــه بایــد گفــت هرچنــد میــزان فروش کامپیوترها­ی خانگی در ســه ماهه چهارم

سال8102میا­لدیرشدساال­نه5.1درصدی داشته است اما تحلیلگران گارتنر تخمین میزنند کــه فروش کامپیوترهـ­ـای خانگی هم با کاهش رشــد فروش مواجه خواهند شد هرچند این رقم نسبت به تلفن همراه چنــدان زیاد نیســت و این کاهــش تنها به 40.1درصد میرســد. طبق گزارش گارتنر، پیشبینــی میشــود میــزان فــروش ایــن کامپیوترهـ­ـا تا پایان ســال 2019 میالدی به 752میلیون دســتگاه برســد که نسبت به 7.952میلیون دســتگاه سال گذشته کمتر اســت و بسیاری، وضعیت فعلی و کاهش میزان فــروش را بیارتباط با جنگ تجاری امریکاوچین­نمیدانند. ■ نوآوری؛نیازبازارت­لفنهمراه چــرا ســتاره بازار فــروش تلفن همــراه در جهان تا این حد کم فروغ شده است؟ بســیاری تحلیلگران دلیل ایــن موضوع را اشــباع شــدن بازار کشــورهای پیشرفته میدانند ازســوی دیگــر برخی معتقدند میزان نــوآوری در محصــوالت آنقدر باال نیســت کــه کاربــران تمایلــی بــه عوض کردن مکرر گوشــی خود داشــته باشــند. «رنجیــت آتــول» یکــی از تحلیلگــرا­ن ارشد مؤسسه پژوهشی گارتنر دراین باره گفت: اگر تلفنهای همراه ابزار و کارآیی جدیدیارائه­ندهندیااین­کهنتوانندت­جربه جدیــد و نــو را بــرای کاربــران رقــم بزنند کاربــران، ایــن وســایل دیجیتــال را دیگر ارتقا نخواهنــد داد و نمونههای جدیدی که وارد بازار میشوند نباید امید چندانی بــه فروش باال و مناســب داشــته باشــند چون عمالً طول عمر همان گوشــیهای قبلی افزایشی چشــمگیر خواهد داشت و ایــن موضــوع باعــث کاهــش کلــی فروش تلفنهــای همراه و رکــود در بازار این محصــوالت دیجیتــال خواهد شــد. وی پیشبینــی میکند کــه بخش عمده کاهش فــروش تلفن همراه بــه افزایش طول عمر گوشــیها مربوط میشود. اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، طول عمر گوشــیهایی کــه در دســت کاربران اســت از متوســط 6.2ســال فعلی به 2.9 ســال در 2023 خواهــد رســید. بنابرایــن تولیدکننــ­دگان تلفن همــراه باید به فکر افزایشتوان­مندیهایگوش­یهایجدید باشــند و به اهمیت ایجاد تجربهای بهتر بــرای کاربران پی ببرنــد. البته وی اعتقاد دارد کــه بــه مــوازات افزایــش پوشــش ســرویسهای 5G در جهــان، قیمــت تلفنهــای هوشــمند پاییــن خواهد آمد و عمــالً گوشــیهای 5G میتوانند ناجی صنعتتلفنهم­راهشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.