مناطق زیر پوشش اینترنت نسل پنجم در جهان

Iran Newspaper - - News -

اکنــون اینترنــت نســل پنجــم چــه مناطقــی از جهان را تحت پوشــش خــود دارد؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه اکنون 5G در بخشهایی از آســیا، امریکا و اروپا در دســترس کاربران قــرار دارد هرچنــد محدودیتهای­ی وجــود دارد. درواقــع در اوایــل ســالجاری میــالدی، اپراتورهــ­ای موبایل ســرویسهای­5G را در بخشهایی از امریــکا، کــره جنوبــی، ســوئیس و فنالنــد راهاندازی کردنــد و بریتانیــا نیــز پوشــش ایــن فنــاوری را تنهــا بــه شــهرهای بــزرگ محــدود کــرده اســت. اگــر هــم بخواهیــد بدانید که کــدام کمپانــی در جهان پیشــتاز توســعه فناوری5G است در پاســخ باید گفت این هوآوی اســت کــه با وجود همه مشــکالت و موانع ایجاد شده از سوی امریکا، گوی سبقت را از بقیه ربوده است. این کمپانی در حال حاضر با بیش از 0۵قرارداد توســعه اینترنت در کشورهای مختلف ازجمله روسیه و عربســتان، پیشــتاز توســعه اینترنــت نســل پنجــم یعنی 5G در جهان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.