اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور آغاز شده است

Iran Newspaper - - News -

ایــران/ وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا بیان اینکه شــورای فرهنــگ عمومــی یــک پایــگاه اصلــی بــرای پایــش فرهنگ اجتماعی در اســتانها اســت گفت: «سند مهندسی فرهنگی کشــور سند پردامنهای است و پایههای یکی از اسناد باالدستی شورای فرهنگ عمومی محســوب میشــود. اما ســاختار اجرایی آن متوقف شده بود که هفته گذشته جلسه آن برگزار شد». سیدعباس صالحی پیش از ظهر شنبه 5 مرداد ماه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان از زوایای مختلفی برای کشور اهمیــت دارد، افزود: «این ســند نکات و وظایف زیادی از جمله پیوســتهای فرهنگــی و اجتماعــی پروژههــای کان را در دل خــود جــای داده اســت». وی گفت: «این استان سپر دفاعی و مقاومت ایران بوده است و باعث شده است که ایران بخشی از استقال خود را حفظ کند». وزیر فرهنگ افزود: «هرمزگان نماد وحدت و همگرایی مذاهب اسامی در کشور است و در قرنهای مختلف همواره شاهد همزیستی همگرایانه مذاهب اسامی در استان بودهایم». صالحــی بــا ذکر اینکه هرمزگان از نظر نرخ ســواد رتبه پنجم در کشــور را دارد، تصریــح کــرد: «اگــر زمانی اقتصــاد گرانیــگاه تحــول و توســعه اجتماعی بود، امــروز ســرمایه اجتماعــی نقطــه روشــن و گرانیگاه توســعه اســت و اگــر از آن بخوبی اســتفاده شــود توســعه اجتماعی محقق خواهد شــد». او عنــوان کرد: «در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی پایش فرهنــگ اجتماعی کشــور مطرح اســت که هر چند وقت یکبــار بهصورت ملی این موضوع بررســی میشــود، اما این امر ما را از رصد و پایشهای اســتانی با شاخصهای بیشتر بینیاز نمیکند». وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت: «در فضای استانی محورهای متنوعی از جمله کتابخوانی برای فرهنگسازی وجود دارد. یکی از مواردی که میتواند شورای فرهنگ عمومی را موفقتر کند احساس تأثیرگذاری نهادهای مربوطه در جامعــه اســت». صالحــی تصریح کــرد: «محورهــای متعددی زیرشــاخه هویت اسامی ایرانی قرار دارد که بزرگداشت اشخاص برجسته استانها یکی از این محورها است». وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی افزود: «یکی از شاخههای مهم شورای فرهنگ عمومــی فعالیت در حوزه اخاق و رفتار انســانی اســت و اگــر بهدنبال جذب گردشــگر نیز هستیم فراهم شــدن این زیرســاخته­ا میتواند باعث رونق در ایــن زمینــه شــود». صالحی تصریح کــرد: «باید حــوزه آســیبهای اجتماعی در حیطههای مختلف در دســتور کار شــورای برنامه عمومی قــرار گیرد». وی گفت: «حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در جلسه شورای فرهنگ عمومی ضمانــت اجرایــی باالیــی بــرای ایــن شــورا محســوب میشــود و در هرمزگان هماهنگــی حداکثــری در میان نهادهــا وجود دارد کــه میتوانــد الگویی برای کل کشــور باشــد». در ادامه سفر ســید عباس صالحی به هرمزگان تفاهمنامه فرهنگــی و هنــری بین وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و اســتاندار هرمزگان در بخشهــای بیمــه فعاالن رســانهای و فرهنگ و هنر، توســعه زیرســاخته­ای ســینمایی و علــوم قرآنــی بــه امضــا میرســد. میــزان اعتبــار ایــن تفاهمنامه ۱۶۳میلیارد ریال اعام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.