پازلروبهتک­میلضدمهاجر­تیترامپ

دیوانعالیا­مریکادوونی­ممیلیارددا­لرازبودجهپ­نتاگونرابه­ساختدیوارم­رزیاختصاصد­اد

Iran Newspaper - - News - فرحناز دهقی

در ســال 2016 بــود اما با مخالفت شــدید دموکراتهــ­ا روبهرو شــد. با تعلیق حکم ممنوعیــت اســتفاده از بودجــه پنتاگون، ترامپ قادر است پروژه ساخت دیوار را در کالیفرنیا،آریزوناونی­ومکزیکوپیگ­یریکند.

دادگاه فــدرال در کالیفرنیــ­ا گفتــه بود کنگره مشخصاً این بودجه را برای ساخت دیوار در نظر نگرفته اســت. دادگاه فدرال کالیفرنیــ­ا، در نتیجــه چندین شــکایت از ترامــپ ممنوعیــت اســتفاده او از بودجه پنتاگــون را بــرای ســاخت دیــوار مــرزی اعمال کرده بود. این شــکایتها با هدف جلوگیــری از اعــالم وضعیــت اضطراری بــود که بــه رئیسجمهوری امریــکا اجازه مــیداد کنگــره را دور بزنــد. ترامــپ بــا استفاده از همین ترفند، اوایل سالجاری میــالدی بــا اعــالم وضعیــت اضطــراری در مــرز با مکزیک، تالش کــرد راه را برای اســتفاده از بودجه وزارت دفاع هموار کند و دیوار مرزیاش را بسازد.

دموکراتها پیش از این گفته بودند از تمام راههای قانونی استفاده خواهند کرد تــا مانع از بــه کارگیری بودجــه نظامی در شــرایط اعالم وضعیت اضطــراری برای احداث دیوار مرزی شوند. نانسی پلوسی، رئیــس دموکرات مجلس نمایندگان این کشــور نیــز در واکنــش به تصمیــم دیوان عالــی گفــت: «دیــوان عالــی کشــورمان تصمیــم گرفت بــه دونالد ترامــپ اجازه بدهــد از بودجه نظامی کشــورمان بدزدد تا هزینه ساخت دیواری ناکارآمد و بیهوده کــه پیش از این کنگره با آن قویاً مخالفت کــرده اســت، را پرداخــت کند. پیشــینیان مــا یــک دولــت دموکراتیــ­ک را کــه مردم هدایتش میکنند، بنیان نهادهاند نه یک حکومتپادشا­هی».

رئیسجمهوری امریکا مدعی اســت که ســاخت دیــوار مــرزی میتواند باعث کاهــش مهاجرتهــا­ی غیرقانونی شــود کــه بــه گفتــه او منبع جرایــم و اخــالل در روند اقتصــادی ایاالت متحده اســت. اما دموکراتهــ­ا میگوینــد اگرچــه بهدنبــال افزایش امنیت مرزی هســتند اما ساخت دیــوار هم هزینه بســیار زیــادی میطلبد و هم بیاثر اســت. آنهــا میگویند ترامپ با ســماجت بر ســر ســاخت دیوار مرزی، این پروژه را به نماد ضدمهاجرتی امریکا تبدیل کرده است.

روز جمعــه، امریــکا و گواتماال توافقی را بــه امضــا رســاندند کــه به موجــب آن، پناهجویانی که از هندوراس و الســالواد­ور وارد گواتمــاال میشــوند بایــد در همــان کشــور تقاضــای پناهندگی کننــد. ترامپ که بــا تهدید این کشــور به اعمــال تعرفه دستگیریمها­جرانغیرقان­ونیدرمرزمک­زیکبهامریک­ابینسالهای­0002 2018ات 1.600.000

پایین ترین حد از سال 1971 تا اولین سال ریاست جمهوری ترامپ

‪08 10 12 14 16 2018‬ موفق شــده آنها را مجبــور به پذیرش آن کند، اعــالم کرد کــه در مقابل کشــاورزان گواتماالیـ­ـی دسترســی بهتــری بــه کار در مزارع امریکا خواهند داشت.

به گــزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا نیز در واکنش به ایــن خبر در بیانیهای اعــالم کرد که تمام تــالش خــود را میکند تــا با جلوگیــری از این حکــم، از میزان «صدمــات دائمی و

1.200.000 800.000 400.000 0

‪2000 02 04 06‬ قریبالوقوع دیوار مرزی ترامپ بکاهد». گلوریا اسمیت، وکیل محیط زیستی گروه ســیرا کالب نیز ضمــن اعالم شــکایت از این تصمیم گفت: «تصمیمی که دیوان عالــی گرفتــه باعــث بــروز یــک فاجعــه محیط زیســتی میشود. با کشــیدن دیوار به دور کالیفرنیا، نیومکزیکو و آریزونا، آب، زمینهــا و جوامــع محلی این ســه ایالت بشدت تحت تأثیر قرار میگیرند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.