خوش بین به آینده(قسمت آخر)

Iran Newspaper - - News -

من میدانم که مردان و زنانی با وجدان از هر دو حزب اصلی امریکا در کنگره حضور دارنــد که بهخوبــی این موضوع را درک میکنند. اما تعداد کســانی که بهصراحت و علنی دیدگاه خود را در این زمینه بیان کنند، کافی نیســت. آنها باید از خود بپرســند کــه وفاداری واالتر آنها به چه کســی یا چه چیزی اســت: منافع حزبی یا ســتونهای دموکراســی؟ سکوت آنها به مثابه همدست شــدن در جرم است- این یک انتخاب است- و آنها باید از درون از این موضوع آگاه باشند. گرایشهــای سیاســی مختلف میآینــد و میروند. قضــات دیوان عالــی میآیند و میروند. اما هســته اصلی کشــور ما را تعهــد به مجموعهای از ارزشهای مشــترک تشــکیل میدهد که با جورج واشــنگتن آغاز شــدهاند - خویشــتندا­ری و یکپارچگی، توازن، شفافیت و حقیقت. اگر این ارزشها را از ما بگیرند، فقط یک احمق با کاهش مالیاتها یا یک سیاست مهاجرتی سختگیرانه، راضی خواهد شد. اما من میخواهم خوشبین باشم، هر چند که رئیس جمهوری کنونی آسیب فراوانی در کوتاه مدت خواهد زد. هنجارها و ســنتهای مهم با این شعلههای آتش آسیب خواهند دید. اما وقتی جنگل آتش میگیرد، همان قدر که دردناک است، به همان اندازه هم رشد را با خود به ارمغان میآورد. آتش باعث رشدی میشود که تا پیش از آن وقتی که درختان بزرگ جنگل سر راه گیاهان تازه و جوان بودند امکان آن وجود نداشــت. در وســط این آتش، زندگی جدیدی را میبینیم و جوانترها به شیوهای که هرگز در گذشته تجربه نشده وارد عرصه میشوند و رسانهها، دادگاهها، دانشگاهها، ســازمانها­ی غیرانتفاعـ­ـی و دیگــر بخشهــای جامعــه مدنــی دلیلی برای رشــد و شکوفاییمیی­ابند. این آتش همچنین فرصتی را برای تجدید توازن قوا بین سه شاخه اصلی دولت ما ایجاد میکند که به الگوی مؤسســان آن نزدیکتر اســت. به دلیلی میتوان باور کرد کــه این آتش، ریاســت جمهــوری را ضعیفتر و کنگــره و دادگاههــا را قویتر خواهد کرد، درست همان طوری که آتش جنگ واترگیت انجام داد. منفعت زیادی در این مسأله وجود دارد. افراد اندیشمند و عاقل به حمایتها و هواخواهیها­ی تبهکارانه که در اطراف ما رشد کرده است، بهدقت نگاه میکنند. ریاست جمهوری ترامپ، برخالف ایجاد هنجاری جدیــد که در آن دروغگفتن بهطرز گســتردهای قابل قبول اســت، باعث شــده که به حقیقت و اصول اخالقی توجه شود. والدین اکنون با فرزندانشان درباره راستگویی، احترام به همه مردم، مخالفت با تعصبگرایی و نفرت، سخن میگویند. مدارس و تشکیالتمذه­بیدربارهره­بریتیکهازا­رزشهانشأتگ­رفتهاست،صحبتمیکنند. رئیس جمهوری آینده، از هر حزبی که باشد، مطمئناً بر ارزشها- حقیقت، انسجام و یکپارچگی، حرمت گذاشتن و تحمل دیگران تأکید خواهد کرد به شیوهای که یک رهبر امریکایی در بیش از چهل سال پیش نیازی به تأکید بر آن نداشته است. این کتاب را نوشتم با این امید که برای کسانی مفید باشد که در میان شعلههای این آتش زندگی میکنند و به اتفاقات بعدی فکر میکنند. همچنین امیدوار هستم که این کتاب مدتها بعد از فروکش کردن شــعلههای کنونی آتش، برای خوانندگانی مفید باشــد که وفاداری واالتر را انتخاب میکنند تا حقیقت را از بین دروغها کشــف کنند و بهدنبال رهبری اخالقی باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.