کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

روملــو لوکاکــو، مهاجــم بلژیکــی منچســتریو­نایتد و مقصــد او پــس از جدایــی احتمالــیا­ش از ایــن باشــگاه، بــه خبــر و عکــس اول ایــن روزنامــه تبدیل شــده اســت. در حالــی کــه طــی ماههــای اخیــر همــواره اینتــر خواهــان نخســت لوکاکــو بوده، حاال یوونتوس بدش نمیآیــد با دادن دیباال به یونایتد، لوکاکو را جذب خویش کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.