اعالم رأی سوپر جام باز هم به تعویق افتاد

Iran Newspaper - - News -

در حالی که هواداران اســتقالل و پرســپولیس منتظر رأی نهایی دادگاه عالی ورزش )CAS( درباره دیدار سوپر جام فوتبال ایران در فصل گذشته هستند، ایــن دادگاه بــاز هم صدور رأی را بــه تعویق انداخت. قرار بــود حکم دادگاه عالــی ورزش تیرماه اعالم شــود کــه این موضوع به اوایل مرداد موکول شــد اما باز هم تاریخ جدیدی برای اعالم حکم، تعیین شــده است. مهدی ذاکر مدیــر حقوقی باشــگاه پرســپولیس بــا تأیید این خبــر، گفــت: «دادگاه عالی ورزش مهلــت خود را برای ابالغ رأی در خصوص پرونده اســتیناف خواهی باشگاه استقالل تا 8 آگوست 17( مرداد) تمدید کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.