قرعه کشی لیگ دسته اول برگزار شد

Iran Newspaper - - News -

قرعهکشــی لیگ دســته اول فوتبــال (جــام آزادگان) دیروز با حضــور فریبرز محمودزاده مســئول لیگ یک و نمایندگان باشــگاهها و محمدرضا کشوری فرد دبیر ســازمان لیگ و ســعید فتاحی، در آکادمی ملی فوتبال برگزار شــد و 18 تیم حاضر در این مســابقات حریفان خود را در هفتههای پیش رو این مسابقات شناختند. هفته نخست لیگ دسته اول از 26 مرداد آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.